Főoldal » Archív » A vádemelés után is letartóztatásban maradt az a nő, aki részt vett a szülei brutális megölésében

A Sze­ge­di Tör­vény­szék fenn­tar­tot­ta annak a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, akit az ügyész­ség a szü­lei sérel­mé­re elkö­ve­tett minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol.

A vád sze­rint a kró­ni­kus alko­hol­fo­gyasz­tó vád­lott gon­doz­ta az állan­dó ápo­lás­ra szo­ru­ló idős­ko­rú szü­le­it, azon­ban az ezzel járó ter­he­ket nehe­zen visel­te. Miu­tán a bör­tön­ből sza­ba­du­ló koráb­bi élet­tár­sa hoz­zá­juk köl­tö­zött, a vád­lott a közös ita­lo­zá­sok során gyak­ran panasz­ko­dott a szü­le­i­re, és közö­sen elha­tá­roz­ták, meg­ölik őket.

A vád­lot­tak 2018. május 24-én egész nap ita­loz­tak az ott­ho­nuk­ban, majd az esti órák­ban a vád­lott kicsal­ta az édes­ap­ját a kony­há­ba, ahol a párja bal­tá­val hátul­ról leütöt­te, majd azzal még több­ször meg­ütöt­te a föld­re kerü­lő idős fér­fit, aki néhány per­cen belül bele­halt a bán­tal­ma­zá­sá­ba.

A kony­há­ból beszű­rő­dő han­go­kat hall­va a vád­lott édes­any­ja a belső szo­bá­ból kia­bál­ni kez­dett, mire a vád­lott párja bement hozzá, és a bal­tá­val több­ször meg­ütöt­te az ágyon ülő, moz­gás­kép­te­len nőt, aki emi­att meg­halt.

Ezután a vád­lott az édes­any­ja tás­ká­já­ból magá­hoz vett 80 ezer forin­tot, majd az élet­tár­sá­val a kony­há­ban lévő gáz­pa­lac­kot meg­nyi­tot­ták és azzal meg­pró­bál­ták fel­rob­ban­ta­ni a házat. A palack­ban nem volt ele­gen­dő gáz, ezért csak kisebb rob­ba­nás tör­tént. Ezután a vád­lott és párja a mel­lék­épü­let­ben foly­tat­ták az ita­lo­zást, majd szó­ra­koz­ni indul­tak a város­ba. A haj­na­li órák­ban haza­ér­ke­ző vád­lott és társa ész­lel­ték, hogy a lakás nem égett le, ezért, hogy eltün­tes­sék a bűn­cse­lek­mény nyo­ma­it, meg­gyúj­tot­ták a kony­ha­ru­hát és az ágy­ne­mű­hu­za­tot. A reg­ge­li órák­ban a szom­széd ház­ban lakók ész­lel­ték a ház­ból gomoly­gó füs­töt, érte­sí­tet­ték a tűz­ol­tó­kat, akik a tűz oltá­sa során meg­ta­lál­ták a szü­lők holt­tes­tét.

A vád­lott fel­leb­be­zé­se alap­ján eljá­ró Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség egyet­ér­tett az első­fo­kú bíró­ság állás­pont­já­val, misze­rint egy­részt a magas bün­te­té­si tétel­lel fenye­ge­tett­ség miatt a vád­lot­tal szem­ben fenn­áll a szö­kés vagy az elrej­tő­zés veszé­lye, más­részt, mivel a vád sze­rint a bűn­cse­lek­ményt koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, tar­ta­ni lehet attól is, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a vád­lott újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

Mind­ezek­re figye­lem­mel a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé.