Főoldal » Hírek » A vadkamera buktatta le az orvvadászt - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség orv­va­dá­szat bűn­tet­te és lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy hurok­kal ejtet­te el az őzba­kot a Kapos­vár kör­nyé­ki erdőben.

A vád sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó vád­lott 2022 ápri­li­sá­ban egy til­tott vadá­sza­ti esz­köz­nek minő­sü­lő hur­kot helye­zett ki a lakó­he­lyé­hez köze­li erdő­ben azért, hogy a hurok­ba szo­ru­ló vad húsát később ellop­ja és fel­dol­goz­za. Néhány nap eltel­té­vel a férfi egy elpusz­tult őzba­kot talált a hurok­ban, amely viszont ekkor­ra már rot­ha­dás­nak indult, így embe­ri fogyasz­tás­ra alkal­mat­lan­ná vált.

A vád­lott ezért a 200.000 Ft vad­gaz­dál­ko­dá­si érték­kel bíró őzbak­nak – az ere­de­ti szán­dé­ká­tól elté­rő­en – csak a tró­fe­á­ját lopta el, azon­ban a közel­ben kihe­lye­zett vad­ka­me­ra fel­vé­te­lei alap­ján a kapos­vá­ri nyo­mo­zók rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták az elkö­ve­tőt, az eljá­rás során pedig az ello­pott tró­fe­át is lefoglalták.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szemben.

A fény­ké­pen a vad­ka­me­ra fel­vé­te­le látható.