Főoldal » Hírek » Az otthonában működtette a hamis áruk boltját – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség ipar­jog­vé­del­mi jogok meg­sér­té­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal az ötve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki saját ház­tar­tá­sá­ban árul­ta a hamis ruhá­za­ti termékeket.

A vád sze­rint a ter­helt 2022 decem­be­ré­ben több­ször járt a buda­pes­ti József­vá­ro­si Pia­con azért, hogy olyan áru­kat sze­rez­zen be, ami­ken a jogo­sult hoz­zá­já­ru­lá­sa nél­kül külön­bö­ző véd­jegy olta­lom alatt álló meg­je­lö­lé­se­ket helyez­tek el.

A férfi a hamis ruhá­za­ti ter­mé­ke­ket, láb­be­li­ket és tás­ká­kat egy Mar­ca­li­hoz köze­li tele­pü­lé­sen talál­ha­tó ott­ho­ná­nak mel­lék­épü­le­té­ben érté­ke­sí­tet­te egé­szen addig, amíg a NAV pénz­ügy­őrei pró­ba­vá­sár­lás után az eladás­ra szánt dol­go­kat le nem foglalták.

A vád­lott nyolc külön­bö­ző véd­jeggyel ellá­tott, után­zás­sal elő­ál­lí­tott ter­mé­ke­ket for­gal­ma­zott enge­dély nél­kül, amely cse­lek­mé­nyé­vel több mint négy mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a védjegyjogosultaknak.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a lefog­lalt áruk elkob­zá­sá­ra tett indítványt.

A kép­mon­tá­zson a lefog­lalt hamis ter­mé­kek láthatók.

szemlefotók a lefoglalt, hamis védjeggyel ellátott ruházati cikkekről