Főoldal » Archív » A vádlott gyorsan hajtott, kidöntötte a fénysorompót

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat az ellen a bal­maz­új­vá­ro­si férfi ellen, aki gyor­san haj­tott, ezért neki­üt­kö­zött egy vas­úti átjá­ró­ban lévő fény­so­rom­pó­nak és a fény­jel­ző árbó­cot kitörte.

A vád­lott 2018. szep­tem­ber 4-én rövid­del éjfél előtt a 33-as számú főúton köz­le­ke­dett lakott terü­le­ten kívü­li útsza­ka­szon. Az adott helyen és idő­pont­ban éjsza­kai, köz­vi­lá­gí­tás nél­kü­li fény­vi­szo­nyok vol­tak, a for­ga­lom gyér volt, az idő­já­rá­si viszo­nyok sem nehe­zí­tet­ték a közlekedést.

A bal­maz­új­vá­ro­si férfi Deb­re­cen­ből Hor­to­bágy irá­nyá­ba haladt a meg­en­ge­dett 90 km/h sebes­ség helyett 110-130 km/h közöt­ti sebességgel.

A köz­utat keresz­te­ző vas­úti átjá­ró előtt a veszé­lyes vonal­ve­ze­té­sű útra jel­ző­táb­la is utalt, azon­ban a vád­lott ezt figyel­men kívül hagy­va nagy sebes­ség­gel köze­lí­tett a vas­úti átjá­ró­hoz. Elő­ször a kanya­ro­dás ívét levág­va áttért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba, ami­kor is az autó a túl­zott sebes­ség miatt sod­ród­ni kez­dett. A vád­lott elvesz­tet­te ural­mát a gép­ko­csi felett és az az úttes­ten kereszt­be for­dul­va a bal olda­lá­val neki­üt­kö­zött a vas­úti átjá­rót biz­to­sí­tó fény­so­rom­pó fény­jel­ző árbó­cá­nak. A nagy erejű ütkö­zés­től a biz­to­sí­tó beren­de­zés kitört, majd a jármű innen tovább sod­ród­va az út jobb olda­lán neki­üt­kö­zött egy jel­ző­táb­lá­nak is, és a füves útpad­kán állt meg.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, a sorom­pó­ban anya­gi kár kelet­ke­zett, továb­bá a vád­lott maga­tar­tá­sá­val veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dés biztonságát.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­la kere­té­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint a vád­lot­tat tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.