Főoldal » Hírek » A vádlott kitartóan ütötte és a szobába zárta szállásadóját – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség aljas indok­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki bán­tal­maz­ta azt, aki­nél lakott. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott férfi élet­tár­sa jó viszonyt ápolt a sér­tet­tel, aki­től bérbe vett egy ingat­lant, majd 2023 év ele­jén a sér­tett meg­en­ged­te, hogy a vád­lott is a házba köl­töz­zön, azon­ban ahhoz nem járult hozzá, hogy a férfi oda be is jelentkezzen.

2023 tava­szán az élet­tár­sak között meg­rom­lott a kap­cso­lat és a vád­lott egyre gya­ko­ribb ittas­sá­ga miatt feszült­ség ala­kult ki közöt­tük. 2023. május 24-én 18 óra körü­li idő­ben ért haza a vád­lott, ekkor azon­ban már ott volt a ház tulaj­do­no­sa, aki fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy köl­töz­zön el. A vád­lott ekkor fel­dü­hö­dött a koráb­bi sérel­mek miatt, ezért behív­ta a sér­tet­tet a házba, ahol rög­tön rátá­madt, ruhá­za­tát meg­ra­gad­ta és a fejét több­ször a cse­rép­kály­há­ba ütöt­te. A rémült sér­tett ezután a ház hátsó ajta­ján akart elme­ne­kül­ni a vád­lott elől, ezt azon­ban a férfi meg­aka­dá­lyoz­ta, az ajtót belül­ről kulcs­ra zárta és a kul­csot eltet­te. Az egyre indu­la­to­sabb vád­lott a sér­tet­tet verés­sel és meg­ölés­sel fenye­get­te, majd ismé­tel­ten rátá­madt, ököl­lel fejen ütöt­te és a pad­ló­ra eső fér­fit a mell­ka­sán meg­rúg­ta. A sér­tett meg­pró­bált véde­kez­ni, magá­hoz vett a ház­ban egy telesz­kó­pos nye­let, azt azon­ban a vád­lott elvet­te tőle és azzal több­ször ráütött a hátára.

A vád­lott a kitar­tó bán­tal­ma­zás köz­ben meg­alá­zó és sértő kije­len­té­se­ket tett a sér­tett felé, majd egy idő után a sza­bad­sá­gá­ban kor­lá­to­zott férfi vérző fejét letö­röl­te és rápa­ran­csolt, hogy azt kell mon­da­nia min­den­ki­nek, hogy a kút­nál elesett és a vád­lott nyúj­tott neki segítséget.

A sér­tett a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben az arcán, fején több­szö­rös zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, továb­bá az arc­csont­ja eltört.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A jelen­leg távol­tar­tás hatá­lya alatt álló vád­lott ellen a Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség aljas indok­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A vád­irat emel­lett mér­té­kes indít­vány­ként azt tar­tal­maz­za, hogy amennyi­ben a tör­vé­nyi fel­té­te­lek fenn­áll­nak, a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és 3 évre tilt­sa el őt a köz­ügyek gyakorlásától.