Főoldal » Hírek » Nem tartott megfelelő követési távolságot, elütötte a kerékpárost – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ellen a férfi ellen, aki figyel­met­len­sé­ge miatt a kis­te­her­gép­ko­csi­já­val hátul­ról neki­ment az előt­te kerék­pá­ro­zó sértettnek.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. feb­ru­ár 18-án 7 óra körü­li idő­ben Nyí­ra­csá­don köz­le­ke­dett kis­te­her­gép­ko­csi­val derült, napos idő­ben, szá­raz úttes­ten, gyér for­ga­lom mel­lett. A férfi hala­dá­sa során nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge és rész­ben a sze­mé­be sütő nap zava­ró hatá­sa miatt nem vette észre, hogy előt­te kerék­pá­ro­zik az idős korú sér­tett, és jár­mű­vé­vel neki­üt­kö­zött a kerék­pár­nak. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett a kerék­pár­ról az úttest jobb olda­la mel­let­ti beto­no­zott árok­ba esett.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett­nek több súlyos, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se kelet­ke­zett, melyek egyi­ke mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ha­gyá­sá­val gyógyult.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tést szab­jon ki.