Főoldal » Hírek » A vádlottak erőszakkal vették vissza a sértettől a percekkel korábban eladott autót - VIDEÓVAL - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azok­kal a tet­tes­tár­sak­kal szem­ben, akik miu­tán elad­tak a sér­tett­nek egy autót, a szer­ző­dés átadá­sá­ért továb­bi pénzt köve­tel­tek, majd miu­tán ezt nem kap­ták meg egyi­kük a sér­tet­tet kirán­gat­ta a tulaj­do­ná­ból, majd a kocsi­val közö­sen elhaj­tot­tak a helyszínről.

2019 novem­be­ré­ben az egyik vád­lott eladás­ra kínált egy gép­jár­mű­vet, mely­re rövid időn belül jelent­ke­ző is akadt. A felek novem­ber 27-én, dél­ben egy hat­va­ni ben­zin­kú­ton beszél­tek meg talál­ko­zót az üzlet nyél­be­üté­se cél­já­ból. A jármű meg­te­kin­té­se után meg­ál­la­pod­tak a 140.000 forin­tos vétel­ár­ban, és a töl­tő­ál­lo­más ven­dég­te­ré­ben meg­kö­töt­ték a szer­ző­dést, alá­ír­ták a papí­ro­kat, melyen I. rendű vád­lott eladó­ként, II. rendű vád­lott pedig tanú­ként szerepelt.

Az autó­hoz tör­té­nő vissza­té­rés során I. rendű vád­lott közöl­te a vevő­vel, hogy a meg­kö­tött adás­vé­te­li szer­ző­dést csak továb­bi 100.000 forint kifi­ze­té­se ese­tén fogja átad­ni neki. A vevő a köve­te­lés­nek nem tett ele­get és beült a meg­vá­sá­rolt jár­mű­vé­be. Ekkor az I. rendű vád­lott fogta és kirán­gat­ta a sér­tet­tet a veze­tő ülés­ből, majd ellök­te őt az autó­tól, ezt köve­tő­en II. rendű vád­lott beszállt a volán mögé meg­vár­ta, amíg társa is beül mellé, majd az eladott autó­val távoz­tak a helyszínről.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség most benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt a bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló vád­lot­tak­kal szem­ben - ha az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gü­ket tovább­ra is beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról –, hogy a bíró­ság velük szem­ben 2 év 6 hónap bör­tönt szab­jon ki és 2 évre tilt­sa el őket a köz­ügyek gyakorlásától.

A ben­zin­kút egyik biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te az esetet: