Főoldal » Archív » A vádlottak internetes hirdetések útján csaltak - vádemelés

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat az inter­ne­tes csa­lók­kal szem­ben a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járásbíróságon.

A vád sze­rint a vád­lot­tak élet­tár­sak, nehéz anya­gi körül­mé­nyek között éltek, rend­sze­res jöve­d­ele­mük nem volt, ezért elha­tá­roz­ták, hogy az egyik inter­ne­tes olda­lon hir­de­té­se­ket adnak fel, ame­lyek­ben műsza­ki cik­ke­ket, illet­ve tar­to­zé­ko­kat kínál­nak. Az áru­cik­kek­kel a vád­lot­tak nem ren­del­kez­tek, szán­dé­kuk és lehe­tő­sé­gük sem volt a hir­de­té­sek­ben fog­lal­tak teljesítésére.

A vád­lot­tak 2017 máju­sá­ban egy tab­le­tet, egy laptop-alkatrészt és egy set-top boxot kínál­tak eladás­ra. A vád­lot­tak a tab­le­tet meg­vá­sá­rol­ni szán­dé­ko­zó sér­tet­tel meg­ál­la­pod­tak abban, hogy azt szál­lí­tá­si költ­ség­gel együtt 11.500,- forin­tért meg­kül­dik a részé­re. A sér­tett az össze­get átutal­ta az egyik vád­lott nevé­re nyi­tott bank­szám­lá­ra. Az összeg átuta­lá­sa után a vád­lot­tak a tab­le­tet nem küld­ték meg a sér­tett­nek. A sér­tett­nek oko­zott kár így 11.500 forint, ami nem térült meg.

A vád­lot­tak ugyan­így jár­tak el a továb­bi két műsza­ki cikk érté­ke­sí­té­se során is. Így azután, hogy a sér­tet­tek a vétel­árat átutal­ták, a vál­lalt köte­le­zett­sé­gü­ket nem tel­je­sí­tet­ték, mind­két sér­tett­nek 6.690,- forint kárt okoz­tak. A vád­lot­tak a pénzt a sér­tet­tek­nek a nyo­mo­zás során visszafizették.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak ellen három rend­be­li, társ­tet­tes­ként, üzlet­sze­rű­en, sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban az ügyész­sé­ge pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság 11.500,- forint ere­jé­ig velük szem­ben vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el.