Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A vádlottak terhére fellebbezett az ügyészség az ún. vörösiszap-ügyben

Az ún. vörösiszap-ügyben a Győri Tör­vény­szék mai napon kihir­de­tett ítélete ellen az ügyész 13 vád­lott ter­hé­re jelen­tett be fellebbezést:

  • bün­te­tő eljá­rá­si jogszabálysértés, 
  • bün­te­tő anya­gi jog­sza­bály téves alkal­ma­zá­sa,
  • (rész)felmentés,
  • a tör­vény idő­be­li hatá­lyá­nak hely­te­len alkalmazása, 
  • enyhe bün­te­tés kisza­bá­sa miatt;
  • bizonyí­tás felvétele, 
  • a vég­in­dít­vány sze­rint a bűnösség és a minő­sí­tés megállapítása,
  • bün­te­tés, illet­ve súlyo­sabb bün­te­tés kiszabá­sa,
  • a vég­re­haj­tá­si foko­zat és 
  • (egyes) egyéb (járu­lé­kos) ren­del­ke­zé­sek megvál­toz­ta­tá­sa végett.

Az ügyész­ség az első­fo­kú íté­le­tet rész­ben meg­ala­po­zat­lan­nak tart­ja: az ügyé­szi bizo­nyí­tá­si indít­vá­nyok eluta­sí­tá­sa, a vád­lot­tak egyik magán­szak­ér­tő­jé­nek igaz­ság­ügyi szak­ér­tőként kiren­de­lé­se és szak­vé­le­mé­nye­i­nek ki nem zárá­sa, vala­mint a Győri Íté­lő­táb­la koráb­bi hatá­lyon kívül helye­ző vég­zése egyes irány­mu­ta­tá­sa­i­nak nem tel­je­sí­té­se folytán.

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se - a meg­ala­po­zat­lan­ság kikü­szö­bö­lé­se mel­lett - követ­ke­ze­te­sen a vád sze­rin­ti tel­jes bűnös­ség és minő­sí­tés meg­ál­la­pí­tá­sát, a vád­lot­tak­kal szem­ben a tett­ará­nyos, szi­go­rú bün­te­tés kisza­bá­sát céloz­za abban az ügy­ben, amely­ben Magyar­or­szág leg­na­gyobb ipari és ökológiai kataszt­ró­fá­ja 8 ember halá­lát, 227 ember sérü­lé­sét, 457 sze­mély vagyo­ná­nak káro­so­dá­sát, az épí­tett és ter­mé­sze­tes kör­nye­zet, a ter­mé­szet, a köz­mű­vek súlyos káro­so­dá­sát ered­mé­nyez­te.

Az ügyészség azon két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban, akik­nek fel­men­té­sét maga is indít­vá­nyoz­ta, az íté­le­tet tudo­má­sul vette.