Főoldal » Hírek » A Vas Megyei Főügyészség a 25 éve, nyereségvágyból elkövetett emberölés gyanúsítottjának letartóztatását indítványozta

A Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 1996 decem­be­ré­ben a Vas megyei Ger­sek­arát köz­sé­gé­ben kész­pén­zé­nek és arany­ék­sze­re­i­nek meg­szer­zé­se érde­ké­ben meg­ölt egy idős nőt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 84 éves, egye­dül élő sér­tett arany­ék­sze­rek eladá­sá­val fog­lal­ko­zott. A gya­nú­sí­tott tudta, hogy a sér­tett ott­ho­ná­ban kész­pénzt és éksze­re­ket tart. A gya­nú­sí­tott a kész­pénz és az éksze­rek meg­szer­zé­se érde­ké­ben több­ször bán­tal­maz­ta, majd meg­öl­te a sér­tet­tet és a holt­tes­tét az udva­ron talál­ha­tó mel­lék­he­lyi­ség­be rej­tet­te.

A gya­nú­sí­tott 50.000 forin­tot és 30.000 forint érté­kű éksze­re­ket tulaj­do­ní­tott el a sér­tet­től.

A fér­fit 2021. júli­us 6-án reg­gel fog­ták el Vas­vá­ron, majd a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda élet­vé­del­mi nyo­mo­zói őri­zet­be vet­ték.

A Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés­sel gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re figye­lem­mel, vala­mint ami­att, hogy meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a ter­helt a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai nap elren­del­te egy hónap­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en.