Főoldal » Hírek » A vasútállomáson verekedtek - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be négy fér­fi­val szem­ben, akik a doro­gi vas­út­ál­lo­má­son verekedtek. 

A vád­irat sze­rint 2021. szep­tem­ber 14-én két ittas férfi a doro­gi vas­út­ál­lo­má­son az ott tar­tóz­ko­dó több fia­tal sze­méllyel pro­vo­ka­tív maga­tar­tást tanú­sí­tott, han­gos­kod­tak. Két másik férfi emi­att velük vitá­ba szállt, a szó­vál­tás köl­csö­nös vere­ke­dés­be tor­kol­lott, ennek során egyi­kük egy alka­lom­mal a busz­meg­ál­ló jel­ző­táb­lá­já­ba bele­ütött. Az egyik vere­ke­dő fér­fi­nak az arc­fe­lén és a bal kezén hám­hor­zso­lá­sa kelet­ke­zett, amely sérü­lé­sek nyolc napon belül gyógyulnak.

A fér­fi­ak vere­ke­dé­se kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes volt, alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság két fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, két fér­fi­val szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.