Főoldal » Hírek » A vasútállomáson zaklatta az utasokat, és rátámadt a rendőrökre is egy külföldi férfi - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt egy napon belül állí­tott bíró­ság elé egy fér­fit, aki az intéz­ke­dő rend­őrök eljá­rá­sát erő­szak­kal akadályozta.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a 43 éves cseh férfi 2021. októ­ber 14-én Pest megyé­ben jegy nél­kül uta­zott a vona­ton, majd emi­att szó­vál­tás­ba keve­re­dett a kala­uz­zal, és bezár­kó­zott a mos­dó­ba. A moz­dony­ve­ze­tő rend­őri segít­sé­get kért a vég­ál­lo­más­ra, ahol a férfi elme­ne­kült, majd a vas­út­ál­lo­más egy másik peron­ján kezd­te inzul­tál­ni az utasokat.

A kiér­ke­ző jár­őrök kér­ték a kül­föl­di férfi sze­mély­azo­nos­sá­gá­nak iga­zo­lá­sát, vala­mint fel­szó­lí­tot­ták, hogy az agresszív maga­tar­tá­sát fejez­ze be. A fér­fit ennek nem tett ele­get, és kivon­va magát az intéz­ke­dés alól, távoz­ni pró­bált. Ekkor az egyik rend­őr meg­fog­ta a férfi vál­lát annak érde­ké­ben, hogy vissza­tart­sa, aki hir­te­len a járőr felé for­dul­va annak feje felé ütött. A rend­őr a kar­já­val rész­ben hárí­tott, de az ütés így is elér­te az arcát.

A jár­őrök meg­kí­sé­rel­ték lefog­ni az elkö­ve­tő kar­ja­it, ő azon­ban a fogás­ból kirán­tot­ta magát, több­ször a rend­őrök felé ütött és rúgott. A bán­tal­ma­zás a rend­őr őrmes­ter kar­ján és lábán nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okozott.

A férfi ezt köve­tő­en fel­ug­rott az éppen befu­tó vonat­sze­rel­vény­re, ahol az intéz­ke­dő rend­őrök meg­bi­lin­csel­ték, mivel még min­dig ellenállt.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te a férfi őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, majd az elkö­ve­tést köve­tő 24 órán belül az Érdi Járás­bí­ró­ság elé állította.

A bíró­ság egy év - vég­re­haj­tá­sá­ban két év pró­ba­idő­re - fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re és két év Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra ítél­te a ter­hel­tet. Az íté­let jog­erős, a kiuta­sí­tást végrehajtották.