Főoldal » Hírek » A védők fellebbezésének elutasítására indítvány a gyerekkori barátjának felakasztásával vádolt férfi ügyében - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé indít­vá­nyoz­ta a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék első­fo­kú íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát annak a kis­kun­ha­la­si elkö­ve­tő­nek az ügyé­ben, aki­vel szem­ben a koráb­bi barát­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyolc év bör­tön­bün­te­tést és ugyan­ilyen tar­ta­mú köz­ügyek­től eltil­tást szab­tak ki. 

A nem jog­erős íté­let sze­rint a vád­lott 2016 nya­rán akként pró­bál­ta meg­lec­kéz­tet­ni a szü­lei sérel­mé­re elkö­ve­tett lopás miatt a sér­tet­tet, hogy a sér­tett tanyá­já­nak udva­rán az éjsza­kai órák­ban őt meg­vár­ta, majd leütöt­te, végül a sér­tett önakasz­tá­sá­nak lát­sza­tát igye­ke­zett kel­te­ni. Miu­tán úgy vélte, hogy áldo­za­ta éle­tét vesz­tet­te, a hely­színt elhagy­ta. A sér­tett éle­tét az men­tet­te meg, hogy őt az élet­tár­sa a kutyá­juk segít­sé­gé­vel meg­ta­lál­ta, majd az idő­köz­ben érte­sí­tett men­tő­sök újra­élesz­tet­ték. A vád­lott maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett mara­dan­dó, hang­szál­bé­nu­lás­sal járó és agyi oxi­gén­hi­á­nyos káro­so­dást szen­ve­dett. Az eljá­rás során a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­ték el, aki nem ismer­te be a ter­hé­re rótt bűncselekményt.

Az első­fo­kú íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, mert azzal szem­ben a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be fel­men­tés, illet­ve a kisza­bott bün­te­tés eny­hí­té­se érdekében.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zé­se­ket nem ítél­te ala­pos­nak. Állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú íté­let meg­ala­po­zott, a vád­lott bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra az élet elle­ni bűn­cse­lek­mény­ben tör­vé­nye­sen került sor és a ter­helt­tel szem­ben kisza­bott bün­te­tés is ará­nyos, ezért indít­vá­nyoz­ta az első­fo­kú íté­let helybenhagyását.

A beje­len­tett védel­mi fel­leb­be­zé­sek­ről a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.