Főoldal » Hírek » A vétkes sofőr unokája sérült meg súlyosan a balesetben - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a 72 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki­nek figyel­met­len­sé­ge egy csa­lád­tag­já­nak súlyos gerinc­sé­rü­lé­sé­hez vezetett.

A vád sze­rint a vád­lott 2021. júli­us 14. nap­ján, este a 22. számú főúton Szal­ma­tercs irá­nyá­ból Sal­gó­tar­ján felé autó­zott a 16 éves fiú­uno­ká­já­val. A férfi a menet­irá­nya sze­rin­ti jobb olda­lon leha­ladt az úttest­ről, és az út menti fás, bok­ros terü­let­be csa­pó­dott. Az ütkö­zést köve­tő­en a gyer­mek ugyan ki tudott száll­ni a meg­ron­gá­ló­dott jár­mű­ből, könnyű sérü­lé­sek lát­szód­tak a fején, azon­ban kór­ház­ban kide­rült, hogy a nyaki gerinc részén csi­go­lya­tö­rést szen­ve­dett, melyet műté­ti úton sike­rült stabilizálni.

A vád­lott meg­szeg­te a KRESZ vonat­ko­zó sza­bá­lyát, mely sze­rint a jár­mű­vel az úton, az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en kell haladni.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és – mivel egész­ség­ügyi prob­lé­má­i­ból adó­dó­an a biz­ton­sá­gos jár­mű­ve­ze­tés­re alkal­mat­lan – vég­le­ges hatá­lyú köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től való eltil­tá­sát, vala­mint 22.950 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sét indít­vá­nyoz­ta. Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.

A felek, mint hoz­zá­tar­to­zók ugyan kér­vé­nyez­ték az ügy köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra uta­lá­sát, erre a tör­vény lehe­tő­sé­get biz­to­sít a köz­le­ke­dé­si ügyek­ben is, azon­ban figye­lem­mel arra, hogy a bal­eset során a gyer­mek súlyo­san meg­sé­rült, a medi­á­ció ez eset­ben kizárt, az eljá­rást bíró­ság előtt kell lefolytatni.

Fon­tos tud­ni­va­lók­kal szol­gál a témá­ban az ügyész­ség „Jogod­ban áll tudni” című isme­ret­ter­jesz­tő videó­so­ro­za­tá­nak aláb­bi epizódja:

https://ugyeszseg.hu/jogodban-all-tudni-a-kozvetitoi-eljarasrol-kozlekedesi-buncselekmenyeknel/