Főoldal » Archív » A vétlen motoros halálát okozta az ittas járművezető

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az ellen az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen, aki itta­san és gyógy­szer hatá­sa alatt vezet­te a sze­mély­gép­ko­csi­ját 2017. már­ci­us 31. nap­ján dél­után Szent­gott­hárd köze­lé­ben és halá­los bal­ese­tet okozott.

A férfi a bal­eset nap­ján nagyobb mennyi­sé­gű nyug­ta­tót vett be és alko­holt is fogyasz­tott. A véré­ből a mér­ge­ző kon­cent­rá­ci­ót meg­ha­la­dó mér­ték­ben mutat­ták ki a gyógy­szer ható­anya­gát, ami már önma­gá­ban alkal­mat­lan­ná tette őt a járművezetésre.

A vád­lott súlyos fok­ban itta­san és a gyógy­szer miatt bódult álla­pot­ban köz­le­ke­dett lakott terü­le­ten kívül 95-105 km/h sebes­ség­gel a 8-as számú főút felől a város­köz­pont irá­nyá­ba, ami­kor az autó­já­val áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba, ahol fron­tá­li­san ütkö­zött a motor­ke­rék­pá­ron sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sértettel.

A moto­ros már olyan közel járt a jármű átté­ré­se­kor, hogy a bal­ese­tet nem tudta volna elhá­rí­ta­ni vész­fé­ke­zés­sel sem. A vád­lott féke­zett ugyan, ám sebes­sé­ge még az ütkö­zés pil­la­na­tá­ban is meg­ha­lad­ta a meg­en­ge­dett sebességet.

A sér­tett fel­csa­pó­dott a sze­mély­gép­ko­csi szél­vé­dő­jé­re, majd az úttest­re esett, mely­nek során olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­lot­tat a bal­ese­tet meg­elő­ző napon ittas veze­té­sen tet­ten érték. Szent­gott­hár­don köze­pes fok­ban itta­san egy par­ko­ló­ból pró­bált kiáll­ni, ami­kor tola­tás köz­ben egy ház falá­nak ütkö­zött. A veze­tői enge­dé­lyét sem akkor, sem a halá­los bal­eset idő­pont­já­ban nem tar­tot­ta magá­nál, az csak később került a hatósághoz.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az ittas veze­té­sért koráb­ban már fele­lős­ség­re vont vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.