Főoldal » Hírek » A vétlen sofőr súlyosan megsérült, mert a nő a navigációra figyelt - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy nővel szem­ben, aki féke­zés nél­kül haj­tott be az alá­ren­delt útról a keresz­te­ző­dés­be, mivel tele­fon­ját nézte, és nem vette észre a STOP táblát.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2021 augusz­tu­sá­ban a 67-es főutat keresz­te­ző egyik mel­lék­úton köz­le­ke­dett. A nőnek nem volt hely­is­me­re­te, utast sem szál­lí­tott, ezért a tele­fon­ján lévő prog­ram segít­sé­gé­vel tájé­ko­zó­dott a szek­szár­di ott­ho­na felé veze­tő útról.

Az elkö­ve­tő las­san haladt, látta azt is, hogy keresz­te­ző­dés­hez köze­lít, azon­ban a navi­gá­ci­ó­ra kon­cent­rált, és nem figyel­te az út mel­let­ti köz­le­ke­dé­si táb­lá­kat. A ter­helt így az „Állj, elsőbb­ség­adás köte­le­ző!” tábla elle­né­re meg­ál­lás és féke­zés nél­kül haladt be a főút­ra, ahol neki­üt­kö­zött a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sér­tet­ti sze­mély­gép­ko­csi­nak. A keresz­te­ző­dés­ben a sér­tett az ütkö­zés ere­jé­től egy, szin­tén a főút­ra kihaj­ta­ni szán­dé­ko­zó, azon­ban a STOP táb­lá­nál álló busz ele­jé­nek csapódott.

A vét­len jár­mű­ve­ze­tő a bal­eset követ­kez­té­ben súlyos, több­szö­rös törés­sel járó sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban pénz­bün­te­tést és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.

A bűn­cse­lek­ményt a főúton köz­le­ke­dő egyik szem­ta­nú fedél­ze­ti kame­rá­ja rög­zí­tet­te, amely­nek fel­vé­te­le az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.facebook.com/watch/?v=1395188987631592