Főoldal » Archív » A vírus okozta járványhelyzetre hivatkozással csalt ki pénzt a sértettektől

A Tamá­si Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li minő­sí­tett csa­lás miatt ma dél­előtt bíró­ság elé állít­ja azt a pári lako­sú fér­fit, aki a jár­vány­ügyi hely­zet­re figye­lem­mel, rászo­ru­ló gyer­me­kek­nek tör­té­nő ado­mány­gyűj­tés ürü­gyén csalt ki pénzt hely­bé­li lakosoktól.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a 29 éves vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy a jár­vány­ügyi hely­zet­re hivat­ko­zás­sal pénz­ado­mány­gyűj­tés­be kezd rászo­ru­ló gyer­me­kek­nek Pári köz­ség­ben, majd az így befolyt össze­get saját meg­él­he­té­sé­re fordítja.

A férfi ennek meg­fe­le­lő­en 2020. ápri­lis 28-án és 29-én össze­sen hat sze­mélyt kere­sett fel ott­ho­ná­ban, illet­ve szó­lí­tot­ta meg őket az utcán. A sér­tet­tek­nek azt állí­tot­ta, hogy a tele­pü­lé­si, illet­ve a kisebb­sé­gi önkor­mány­zat meg­bí­zá­sá­ból rászo­ru­ló gyer­me­kek­nek gyűjt pénz­ado­mányt. Kettő sér­tett adott át – 1.000, illet­ve 2.000 forint össze­gű – kész­pénzt a vád­lott­nak, a töb­bi­ek vissza­uta­sí­tot­ták a kéré­sét. Közü­lük ket­ten viszont a pénz helyett tar­tós élel­mi­szert fel­aján­lot­tak neki, ezt azon­ban ő nem fogad­ta el.

A vád­lott ado­mány­gyűj­té­si ter­ve­i­hez az önkor­mány­za­tok nem adtak meg­bí­zást, cse­lek­mé­nyét kizá­ró­lag a haszon­szer­zés motiválta.

Az ügyész­ség a vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt koráb­ban már kettő alka­lom­mal köz­ér­de­kű mun­ká­ra ítélt vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát szor­gal­maz­za. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Tamá­si Járás­bí­ró­ság táv­meg­hall­ga­tás útján fog dönteni.