Főoldal » Hírek » A Visegrádi Csoport országai legfőbb ügyészeinek 12. találkozójáról - fotókkal - a Legfőbb Ügyészség sajtközleménye

A Viseg­rá­di Cso­port (V4) orszá­ga­i­nak Leg­főbb Ügyész­sé­gei között hosszú évek óta kiemelt fon­tos­sá­gú, folya­ma­tos és zavar­ta­lan az együtt­mű­kö­dés. Az idén Len­gyel­or­szág­ban, Łódź-ban tar­tott meg­be­szé­lés­nek egy­részt a bün­te­tő­el­já­rá­sok digi­ta­li­zá­lá­sá­nak hatá­ro­kon átnyú­ló bűn­ül­dö­zés­re gya­ko­rolt hatá­sa, más­részt a har­ma­dik orszá­gok­kal való bün­te­tő igaz­ság­szol­gál­ta­tá­si együtt­mű­kö­dés volt a két fő témája.

A nagy hagyo­má­nyok­kal bíró talál­ko­zó­nak 2024. május 14-16. között Łódź adott ott­hont. A meg­be­szé­lé­sen a ven­dég­lá­tó Adam Bod­nar len­gyel főál­lam­ügyész, Maroš Žilin­ka szlo­vák leg­főbb ügyész, Igor Stříž cseh leg­főbb ügyész, vala­mint Dr. Polt Péter magyar leg­főbb ügyész által veze­tett dele­gá­ci­ók vet­tek részt.

A ren­dez­vény­nek a bün­te­tő­el­já­rá­sok digi­ta­li­zá­lá­sá­nak hatá­ro­kon átnyú­ló bűn­ül­dö­zés­re gya­ko­rolt hatá­sa, továb­bá a har­ma­dik orszá­gok­kal való bün­te­tő igaz­ság­szol­gál­ta­tá­si együtt­mű­kö­dés volt a két fő témája.

A Viseg­rá­di Cso­port leg­főbb ügyé­szei egy­be­hang­zó­an kije­len­tet­ték, hogy a kor­sze­rű tech­no­ló­gi­ák alkal­ma­zá­sa az ügyé­szi mun­ká­ban jelen­tő­sen javít­ja az eljá­rás mene­tét, és ezzel növe­li a bűnö­zés elle­ni küz­de­lem haté­kony­sá­gát, ugyan­ak­kor meg kell terem­te­ni a kom­pa­ti­bi­li­tást a bíró­sá­gok és a rend­őr­ség infor­ma­ti­kai rendszereivel.

A leg­főbb ügyé­szek kiemel­ték, hogy orszá­ga­ik bün­te­tő igaz­ság­ügyi ható­sá­gai között kivá­ló az együtt­mű­kö­dés, csak­úgy, mint az EU többi tag­ál­la­má­val. Ugyan­ak­kor a har­ma­dik orszá­gok­kal való koope­rá­ci­ót ille­tő­en hason­ló prob­lé­má­kat azonosítottak.

A Viseg­rá­di Cso­port leg­főbb ügyé­sze­i­nek tanács­ko­zá­sa a „Łódźi Nyi­lat­ko­zat” alá­írá­sá­val ért véget, amely hitet tett az együtt­mű­kö­dés szo­ro­sabb­ra fűzé­se és az euró­pai nor­mák meg­tar­tá­sa mel­lett az ügyész­sé­gek munkájában.

A Viseg­rá­di Cso­port leg­főbb ügyé­szei 2012. óta éven­te min­dig másik részes ország­ban talál­koz­nak, amely­nek során a felek meg­oszt­ják egy­más­sal a bűn­ügyek – ezen belül is a súlyos, hatá­ro­kon átnyú­ló bűnö­zés – üldö­zé­sé­vel kap­cso­la­tos tapasz­ta­la­to­kat és közös kez­de­mé­nye­zé­se­ket tesz­nek az ügyész­sé­gek mun­ká­já­nak javítására.