Főoldal » Archív » A vita hevében hasba szúrta élettársát a hosszúpályi asszony

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken az ellen a nő ellen, aki vesze­ke­dést köve­tő­en szúr­ta hasba élet­tár­sát, neki élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket okozva.

A vád­lott és a sér­tett több mint tíz éve éltek élet­tár­si kap­cso­lat­ban a sér­tett hosszú­pá­lyi lakó­há­zá­ban. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek idő­pont­já­ig kap­cso­la­tuk kiegyen­sú­lyo­zott és har­mo­ni­kus volt, tett­le­ges­ség soha nem for­dult elő. A sér­tett házá­ban lakott élet­vi­tel­sze­rű­en a fia és annak csa­lád­ja is.

2017. szep­tem­ber 3-án az esti órák­ban a vád­lott és a sér­tett ott­hon tar­tóz­ko­dott, a ház kony­há­já­ban boroz­gat­tak, ittas álla­pot­ba kerül­tek. Ennek során a vád­lott és a sér­tett között vita és szó­vál­tás ala­kult ki, melyet köve­tő­en a férfi kiment a ház teraszára.

A fel­in­dult álla­pot­ba került asszony a ház kony­há­já­ból fel­ka­pott egy nagy kony­ha­kést, az élet­tár­sa után ment, és szó nél­kül őt egy­szer a has jobb olda­lán megszúrta.

A szú­rást köve­tő­en a sér­tett a fiá­tól kért segít­sé­get, aki azon­nal érte­sí­tet­te a men­tő­ket. A hely­szín­re érke­ző men­tő­sök sta­bi­li­zál­ták az álla­po­tát, majd kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol meg is műtötték.

A fér­fit ért szú­rás a has­üre­get meg­nyi­tot­ta és meg­sér­tet­te a máj jobb lebe­nyét, mely miatt a sér­tett köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. Figye­lem­mel az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re, a sérült test­tá­jék­ra a vád­lott­nak alap­pal szá­mol­nia kel­lett azzal, hogy a sér­tett­nek oko­zott sérü­lés élet­ve­szélyt, illet­ve halá­los ered­ményt is előidézhet.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lott ellen a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.