Főoldal » Hírek » A vörösrézért húzták ki a vezetékeket a falból – fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal és nemes­fém­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azok­kal a fér­fi­ak­kal szem­ben, akik Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban egy fel­újí­tás alatt álló ingat­lan­ból lop­ták el a vil­lany­ve­ze­té­ke­ket.

A vád sze­rint a fia­tal fér­fi­ak - akik közül a húszas éve­i­ben járó, fia­ta­labb vád­lott már több­szö­rös vissza­eső -  2021 októ­be­ré­ben a Kapos­vár frek­ven­tált részén lévő tár­sas­ház­hoz men­tek.

A vád­lot­tak kihasz­nál­va azt, hogy a terü­le­tet nem őriz­ték, átmász­tak a kerí­té­sen és az egyik nyi­tott abla­kon keresz­tül a készü­lő laká­sok­ba jutot­tak. A ter­hel­tek az ingat­lan fala­i­ból össze­sen 1400 méter hosszú­sá­gú kábe­le­ket húz­tak ki, ame­lyek­ről más­nap kés­sel vág­ták le a műanyag borí­tást azért, hogy a nemes­fém­hez jus­sa­nak.

Az elkö­ve­tők a 370.000 forint érté­kű lopott kábe­lek­ből kisze­dett rézért végül 40.000 forin­tot kap­tak a szí­nes­fém átve­vő telep­he­lyen, ahol a véte­li jegyen hami­san állí­tot­ta a fia­ta­labb vád­lott, hogy a réz az ő tulaj­do­na volt.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban mind­két ter­helt­tel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tést indít­vá­nyo­zott.

A fel­hasz­nált képe­ket a kapos­vá­ri rend­őrök készí­tet­ték a szem­le során.