Főoldal » Archív » A zebrán ütötte el a gyalogost a debreceni férfi

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a deb­re­ce­ni fér­fi­val szem­ben, aki 2016. decem­ber 1-jén a kora esti órák­ban sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Deb­re­cen egyik igen for­gal­mas útján sötét, esős idő­ben, de műkö­dő köz­vi­lá­gí­tás mel­lett.

Veze­tés köz­ben a férfi a KRESZ sza­bá­lya­it meg­szeg­te, ezért nem vette észre a gyalogos-átkelőhelyen, az úttes­ten már több métert meg­te­vő sér­tet­tet és a barát­ját. A sér­tett barát­ja ész­re­vet­te a köze­le­dő autót, ezért hát­ra­ug­rott, azon­ban a sér­tett tovább­ment a zeb­rán, ahol a vád­lott elütöt­te.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett kopo­nya­alap­ra kiter­je­dő halán­ték­tá­ji törést és más zúzó­dá­sos és hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, melyek közül a töré­ses sérü­lés 8 napon túl gyó­gyu­ló.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő férfi ellen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.