Főoldal » Hírek » A zenés mulatság után a sportcsarnok előtt folytatódott a műsor– videóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint két fér­fit is bán­tal­ma­zott a meg­hir­de­tett prog­ra­mot követően.

A vád lénye­ge sze­rint a ter­helt 2023 decem­be­ré­ben egy zenés buli­ban vett részt lány isme­rő­se­i­vel Kapos­vá­ron, ami a kora haj­na­li órá­kig tar­tott és ahol alko­holt is fogyasz­tot­tak. A lányok a ren­dez­vé­nyen talál­koz­tak elő­ször azok­kal a fér­fi­ak­kal, akik­kel később a csar­nok előtt beszél­get­ni kezd­tek, majd hoz­zá­juk csat­la­ko­zott a vád­lott is.

A vád­lott­nak azon­ban nem tet­szett az egyik férfi sze­rin­te leke­ze­lő stí­lu­sa, ezért rövid szó­vál­tás után több­ször ököl­lel arcon ütöt­te. A vád­lott a barát­ja védel­mé­re kelő fér­fit sem kímél­te, őt is meg­ütöt­te, az ütés követ­kez­té­ben a sér­tett 109.000 forint érté­kű szem­üve­ge a föld­re esett és összetört.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a garáz­da fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A tör­tén­te­ket biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.