Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ablakfelújítás ürügyén csaltak ki több millió forintot - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be 12 sze­méllyel szem­ben, akik ablak­fel­újí­tást ajánl­va csap­tak be szá­mos sér­tet­tet szer­te az országban. 

A vád­irat sze­rint két férfi gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok ügy­ve­ze­tő­je volt 2019-2022. között. Továb­bi tíz vád­lott a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok szá­má­ra üzlet­kö­tői mun­kát vég­zett. Az üzlet­kö­tők szer­te az ország­ban keres­ték fel a sér­tet­te­ket, akik­nek nyí­lás­zá­ró szi­ge­te­lé­si és ablak­fel­újí­tá­si mun­ká­kat aján­lot­tak fel. A mun­ká­kat meg­ren­de­lő sze­mé­lyek­kel for­ma­nyom­tat­ványt írat­tak alá, ami­ben fel­tün­tet­ték azt az össze­get, amit előre elkér­tek a sértettektől.

Az üzlet­kö­tők nem tájé­koz­tat­ták arról a sér­tet­te­ket, hogy az átvett össze­get fel­mé­ré­si díj­nak tekin­tik, ami nem jár vissza akkor sem, ha a meg­ren­de­lő lemond­ja a mun­kát, vagy a munka elvég­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban kifo­gá­sa van. A sér­tet­tek abban a tudat­ban adták át a több 10.000 forint­tól több 100.000 forin­tig ter­je­dő össze­get, hogy elő­le­get fizet­nek. Töb­ben lemond­ták a mun­ká­kat, ekkor azt a tájé­koz­ta­tást kap­ták, hogy az átadott összeg egy már elvég­zett szol­gál­ta­tás díja, amit nem kap­nak vissza.

Az üzlet­kö­tők egy­sze­rű­sí­tett ener­ge­ti­kai tanú­sít­ványt is aján­lot­tak, ami azon­ban nem volt egyen­ér­té­kű a hite­les ener­ge­ti­kai tanú­sít­vánnyal, sem­mi­fé­le érték­kel nem bírt. A vád­lot­tak több eset­ben azt állí­tot­ták, hogy a szi­ge­te­lé­si mun­ká­la­to­kat el kell végez­tet­ni, illet­ve valót­la­nul hivat­koz­tak a tár­sas­há­zak közös képviselőjére.

A fel­mé­ré­si díj­ként átvett összeg fejé­ben az üzlet­kö­tők nem végez­tek olyan tevé­keny­sé­get, ami a meg­ren­de­lők szá­má­ra bár­mi­fé­le érték­kel bírt volna.

A vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel több mint 12 mil­lió forint kárt okoz­tak közel 100  sér­tett­nek. Cse­lek­mé­nye­ik elkö­ve­té­sé­nek célja a rend­sze­res haszon­szer­zés volt, ezért az ügy­ve­ze­tő­ket és az üzlet­kö­tő­ket üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja az ügyészség.

A két ügy­ve­ze­tő férfi ezen túl­me­nő­en a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok ügy­ve­ze­tői tiszt­sé­gé­nek, illet­ve a tár­sa­sá­gi része­se­dé­sük­nek fik­tív átvé­te­lé­vel bíz­ták meg két, rossz anya­gi hely­zet­be levő fér­fit. Ez a két férfi anya­gi jut­ta­tás fejé­ben vál­lal­ta, hogy alá­ír­ja a szük­sé­ges papí­ro­kat, azon­ban a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kat nem akar­ták működ­tet­ni, tár­sa­sá­gi része­se­dé­sért nem fizet­tek. A két vád­lot­tat a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok ügy­ve­ze­tő­je­ként és tag­ja­ként beje­gyez­ték a cég­nyil­ván­tar­tás­ba, ami valót­lan adat volt. A bűn­cse­lek­mé­nyek közokirat-hamisítás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmasak.