Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Ablakon keresztül lopta ki a rumot - letartóztatási indítvány- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fia­tal fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. szep­tem­ber 16-án, a haj­na­li órák­ban, Sze­ge­den betört egy bel­vá­ro­si lakásba.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott a lakás­ba annak nyi­tott abla­kán keresz­tül, a félig leen­ge­dett redőnyt fel­fe­szít­ve mászott be, miköz­ben társa az utcá­ról figyelt. A férfi nyolc darab női tás­kát vett magá­hoz, a ben­nük lévő pénz­tár­cá­val és kész­pénz­zel illet­ve mobil­te­le­fon­nal együtt. A tás­ká­kon felül egy üveg rumot is meg­lá­tott, ezért tár­sá­nak azt is kiad­ta, majd az abla­kon át távo­zott a lakásból.

A sze­ge­di rend­őrök állam­pol­gá­ri beje­len­tés alap­ján a fér­fit még aznap dél­előtt azo­no­sí­tot­ták, majd az elő­lük egy sze­ge­di lakó­ház 4. eme­le­ti, lezárt pad­lá­sá­ra bújt gya­nú­sí­tot­tat el is fog­ták. A tele­fon kivé­te­lé­vel az eltu­laj­do­ní­tott tár­gya­kat tőle lefog­lal­ták, így a lopás­sal oko­zott kár rész­ben megtérült.

A dolog elle­ni erő­szak­kal, üzlet­sze­rű­en, kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a koráb­ban már több­ször bün­te­tett gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra az elrej­tő­zés ténye és veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt tett indít­ványt. Bűn­tár­sa sza­bad­lá­bon védekezik.

Az indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján meg­tar­tan­dó ülé­sen fog dönteni.