Főoldal » Archív » Acélbetétes bakanccsal rugdosták össze édesanyjuk élettársát

A vád­lot­tak - akik közül az egyik fia­tal­ko­rú - 2013. szep­tem­ber 5. nap­ján a dél­után  Csur­gón a Malom köz­ben talál­koz­tak édes­any­juk élet­tár­sá­val. Szó­vál­tás­ba keve­red­tek egy­más­sal, a vád­lot­tak sér­tet­tet fenye­get­ték és folya­ma­to­san lök­dös­ték. A fel­nőtt­ko­rú vád­lott kirúg­ta a sér­tett lábát, majd mind­ket­ten a föl­dön fekvő sér­tet­tet ököl­lel meg­ütöt­ték, ille­tő­leg acél­be­té­tes bakanccsal a fel­ső­tes­tét több ízben, köze­pes erő­vel meg­rúg­ták. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, hogy kése­del­mes orvo­si ellá­tás nél­kül a halá­la is bekö­vet­ke­zett volna.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-Acélbetétes bakanccsal rug­dos­ták össze édes­any­juk élet­tár­sát