Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Acélbetétes bakanccsal rúgta oldalba a sértettet – vádat emelt a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­vel szem­ben, akik tavaly május­ban egy épí­té­si tör­me­lék elhe­lye­zé­se okán vitat­koz­tak össze a sértettel.

A vád­irat sze­rint a sér­tett sze­ge­di ingat­la­na mel­let­ti tel­ket egy épí­té­si vál­lal­ko­zó hasz­nál­ta, aki erre a föld­te­rü­let­re 2019-ben több alka­lom­mal épí­té­si anya­got pakolt le. A sér­tett ezt nehez­mé­nyez­te és szólt is az ott dol­go­zó mun­ká­sok­nak, de a konf­lik­tus a vád­be­li napig a köl­csö­nös sér­te­ge­té­sek­ben merült ki, tett­le­ges­ség addig nem történt.

A sér­tett 2019. május 25-én reg­gel kerék­pár­ral indult haza­fe­lé a köze­li bolt­ból, ami­kor autó­val elha­ladt mel­let­te az épí­té­si vál­lal­ko­zó két mun­ká­sa. Miu­tán ész­re­vet­ték a sér­tet­tet, az autó­val elé vág­tak és meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tet­ték, majd a gép­ko­csi­ból kiszáll­va a vád­lot­tak egyi­ke a sér­tett­hez lépett és ököl­lel arcon ütöt­te. A sér­tett ennek követ­kez­té­ben a kerék­pár­ral együtt a föld­re esett. Bán­tal­ma­zá­sá­val ezt köve­tő­en sem hagy­tak fel, négyszer-ötször arcon ütöt­ték és mind­két vád­lott rug­dos­ni kezd­te őt. A vád­lot­tak egyi­kén fém­be­té­tes mun­ka­vé­del­mi cipő volt, mellyel leg­alább két alka­lom­mal a sér­tett mell­ka­sá­ba rúgott.

A vád­lot­tak ezt köve­tő­en a föl­dön fekvő, vérző fejű fér­fit magá­ra hagy­ták, majd a gép­ko­csi­val a hely­szín­ről elhaj­tot­tak. A sér­tett a tele­fon­já­ról érte­sí­tet­te a men­tő­ket, majd őt kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol súlyos álla­pot­ban fel­vé­telt nyert és gyógykezelték.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett fej­sé­rü­lést, vala­mint a mell­kas sérü­lé­sét szen­ved­te el a bor­da­tö­ré­sek mel­lett, ame­lyek köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nyez­tek. A sér­tett sérü­lé­sei mint­egy 4 hét alatt gyó­gyul­tak meg.

A főügyész­ség a vád­lot­ta­kat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.