Főoldal » Archív » Adóellenőrt bántalmazott- A Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se miatt emelt vádat a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy 52 éves, Nóg­rád megyei nővel szem­ben, aki az üzlet­ben pró­ba­vá­sár­lást végző adó­el­len­őrök egyi­két bán­tal­maz­ta, illet­ve bezár­ta a boltba.

A vád­lott 2016. júni­us 8-án dél­után az üzlet­ben tar­tóz­ko­dott, ami­kor az adó­el­len­őrök e minő­sé­gük titok­ban tar­tá­sa mel­lett pró­ba­vá­sár­lást végez­tek az állat­ele­delt áru­sí­tó bolt­ban. Az ellen­őrök a kivá­lasz­tott ter­mé­ket meg­vá­sá­rol­ták, azt kifi­zet­ték, majd távoz­tak az üzlet­ből úgy, hogy a vásár­lás­ról blok­kot nem kaptak.

Rövid idő eltel­té­vel a két adó­el­len­őr az üzlet­be vissza­tért, iga­zol­ták magu­kat és közöl­ték, hogy a vásár­lás során tapasz­talt hiá­nyos­sá­gok miatt ellen­őr­zé­si eljá­rást fog­nak lefoly­tat­ni a vád­lot­tal szem­ben. Az eladó a pró­ba­vá­sár­lás meg­tör­tén­tét tagad­ta, majd az ellen­őrö­ket azon­na­li távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel, egy­ide­jű­leg elkezd­te az üzlet­he­lyi­sé­get bezár­ni és onnan el akart menni. Az adó­el­len­őrök több­ször is fel­szó­lí­tot­ták az eladót, hogy az adó­el­len­őr­zés­nek vesse alá magát, ami­nek nem akart ele­get tenni. Mivel tar­tot­tak attól, hogy őket a vád­lott bezár­ja az üzlet­be, egyi­kük kiment az utcára.

A fel­hí­vás elle­né­re maga a vád­lott is kiment a bolt­ból és az ajtót lakat­tal rázár­ta a másik, benn­tar­tóz­ko­dó ellen­őr­re, majd távo­zott. Rövid idő eltel­té­vel vissza­tért azon­ban, mert a tás­ká­ját benn­hagy­ta a bolt­ban. Ami­kor a helyi­ség­be lépett, a bezárt adó­el­len­őr fel­szó­lí­tot­ta ismét, hogy az eljá­rás­nak vesse alá magát. Ennek nem tett ele­get, hanem a sér­tet­tet elkezd­te kilök­dös­ni a bolt­ból, de nem járt siker­rel, így az ajtót ismét rázárta.

Végül rend­őri intéz­ke­dést köve­tő­en ment vissza a vád­lott a hely­szín­re és enged­te ki az adó­el­len­őrt az üzlethelyiségből.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.

 

Balas­sa­gyar­mat, 2016. szep­tem­ber 16.

Dr. Bóna Gyula

főügyész távol­lé­té­ben

 

Szi­li­né dr. Séber Anita

főügyész­he­lyet­tes