Főoldal » Hírek » Adóellenőrt vett őrizetbe az ügyészség korrupciós bűncselekmény gyanúja miatt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li hely­ze­té­vel vissza­él­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt foly­tat nyomozást.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a tény­ál­lás tel­jes körű fel­de­rí­té­se és továb­bi rele­váns bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se érde­ké­ben teg­nap össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre nyolc helyszínen.

A jár­vány­ügyi sza­bá­lyok mara­dék­ta­lan betar­tá­sá­val az akci­ó­ban érin­tett sze­mé­lyek lakó- illet­ve tar­tóz­ko­dá­si helyén, az egyes cél­sze­mé­lyek mun­ka­he­lyi iro­dá­i­ban, gép­jár­mű­ve­i­ben vég­re­haj­tott, kuta­tá­sok és lefog­la­lá­sok ered­mény­re vezettek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal adó­el­len­őre Pest megyei vál­lal­ko­zó­kat kere­sett meg azzal, hogy rend­sze­res anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás elle­né­ben vál­lal­ja „védel­mü­ket”.

Az adó­el­len­őr a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok részé­re lekér­de­zé­se­ket haj­tott végre a NAV külön­bö­ző adat­bá­zi­sa­i­ból, és segít­sé­get nyúj­tott ahhoz, hogy a cégek men­te­sül­je­nek az adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­ség alól.

Az akció vég­re­haj­tá­sá­ban a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat, a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség állo­má­nya is közreműködött.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, elren­del­te őri­ze­tét és indít­vá­nyoz­za letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét. Az adó­el­len­őr meg­ta­gad­ta a vallomástételt.

A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja hol­nap dönt.