Főoldal » Archív » Adójegy nélküli cigaretta értékesítéséből tartotta fenn magát a debreceni férfi - a Hajdú - Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a deb­re­ce­ni férfi hosszabb ideje nem ren­del­ke­zett beje­len­tett mun­ka­hellyel és jöve­de­lem­mel. Azért, hogy hasz­not sze­rez­zen adó­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát és dohány­ter­mé­ket vásá­rolt meg isme­ret­len sze­mé­lyek köz­ve­tí­té­sé­vel, amit nagy tétel­ben szál­lí­tott az ország külön­bö­ző pont­ja­i­ra, annak elle­né­re, hogy nem ren­del­ke­zett a dohány­ter­mé­kek kis­ke­res­ke­del­mé­re az állam­mal meg­kö­tött kon­cesszi­ós szerződéssel.

A vád­lott, azért, hogy az árut szál­lít­sa és elrejt­se 2015. feb­ru­ár hónap­tól kez­dő­dő­en az elfo­gá­sá­ig házat, gará­zso­kat, illet­ve sze­mély­gép­ko­csi­kat bérelt.

A vád­lott által veze­tett jár­mű­ve­ket a pénz­ügy­őrök 2016. janu­ár köze­pe és már­ci­us 17-e között három alka­lom­mal ellen­őriz­ték, ben­nük nagy mennyi­sé­gű adó­jegy nél­kü­li dobo­zos ciga­ret­tát talál­tak, ezért ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a bérelt ingat­la­nok­ban is. A nyo­mo­zó ható­ság a vád­lot­tól össze­sen több, mint 180.000 doboz adó­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát, vala­mint 18.847,4 kg vágott dohányt és szá­rí­tott dohány­le­ve­let fog­lalt le.

A deb­re­ce­ni férfi össze­sen közel 280 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a költségvetésnek.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség elle­ne külö­nö­sen nagy érték­re, foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát, a lefog­lalt adó­jegy nél­kü­li ciga­ret­ta, illet­ve dohány­ter­mé­kek elkob­zá­sát, vala­mint azt indít­vá­nyoz­ta, hogy az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től, mert bűn­cse­lek­mé­nye­it gép­jár­mű­vel követ­te el.

Deb­re­cen, 2016. októ­ber 19. 

dr. Pocsai Edit

cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

 főügyész

 A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye