Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Adósát rabolta el egy férfi – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy tar­to­zás miatt arra kény­sze­rí­tet­te isme­rő­sét, hogy Szent­end­ré­ről Buda­pest­re tart­son vele, és addig nem akar­ta elen­ged­ni, amíg azt ki nem fize­ti kamatostul.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett isme­rő­sök vol­tak. A sér­tett szent­end­rei ingat­lan­já­hoz kere­sett vil­lany­sze­re­lőt és a vád­lott aján­lott egyet neki.

2023. decem­ber 13-án a vád­lott és a vil­lany­sze­re­lő a sér­tet­tel együtt meg­je­lent az ingat­la­non fel­mér­ni a mun­kát. Ezután a sér­tett elment meg­vá­sá­rol­ni a szük­sé­ges anya­go­kat. Mivel azon­ban való­já­ban nem ren­del­ke­zett pénz­zel és arra siker­te­le­nül kért köl­csön szü­le­i­től is, végül nem vett sem­mit. Az ingat­lan­ba is csak jóval később ment vissza, addig­ra a vil­lany­sze­re­lő már elment, de a vád­lott megvárta.

Ekkor az elkö­ve­tő közöl­te a sér­tet­tel, hogy tar­to­zik neki 47.000 forint­tal, amit ki kel­lett fizet­nie a sze­re­lő­nek a fel­mé­ré­sért. A sér­tett elmond­ta, hogy nincs pénze, fizet­ni nem tud. Ekkor a vád­lott közöl­te, hogy ha nem fizet, levág­ja négy ujját. Kije­len­té­sét meg­erő­sít­ve elő is vett egy kést, és meg­mu­tat­ta. Mivel a sér­tett ered­mény­te­le­nül pró­bált pénzt sze­rez­ni, a vád­lott fenye­ge­tés­sel arra kény­sze­rí­tet­te, hogy tart­son vele Buda­pest III. kerü­le­té­ben talál­ha­tó laká­sá­ba. A lakás­ban a vád­lott elvet­te a sér­tett tele­fon­ját és bezár­ta egy szo­bá­ba, majd közöl­te, hogy ha nem sze­rez pénzt, akkor felel­ni fog.

Más­nap kien­ged­te a sér­tet­tet és újra bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te meg arra az eset­re, ha nem fizet.  Töb­bek között elő­vett egy dugó­hú­zót és azt mond­ta, hogy azt fogja a tér­dé­be teker­ni. Közöl­te azt is, hogy tar­to­zá­sa már 100.000 forint­ra ugrott.

Miu­tán vissza­ad­ta a tele­fon­ját, a sér­tett­nek sike­rült az apjá­tól 40.000 forin­tot kér­nie.  A pén­zért a sér­tett ment el a Fló­ri­án térre, ahová a vád­lott kísér­te.  A meg­fé­lem­lí­tett sér­tett ekkor még nem mert segít­sé­get kérni az apjától.

Miu­tán meg­kap­ta a pénzt, a vád­lott a sér­tet­tet kény­sze­rí­tet­te, hogy men­jen vele vissza a laká­sá­ba, majd közöl­te, hogy továb­bi 150.000 forint­tal tar­to­zik neki. Azt köve­tel­te, hogy az összeg fejé­ben a sér­tett vásá­rol­jon neki egy tele­font hitel­re. Ehhez viszont újabb össze­get kell kér­nie a szü­le­i­től. A vád­lott ekkor már nem tar­tot­ta szo­ros fel­ügye­let alatt a sér­tet­tet, aki így fel tudta újra hívni az apját titok­ban. Rövi­den vázol­ta a való­di hely­ze­tet és meg­be­szél­ték, hogy az apja szín­leg bele­megy a máso­dik köl­csön­összeg­be is, de annak átadá­sa­kor meg­szök­te­ti. Ezután a vád­lott jelen­lé­té­ben újra fel­hív­ta a sér­tett az apját, aki elő­ze­tes meg­be­szé­lé­sük alap­ján járt el.

Ezt köve­tő­en a sér­tett ismét talál­ko­zott az apjá­val. Ekkor őt a vád­lott távo­labb­ról követ­te. Ezt kihasz­nál­va a sér­tett beug­rott apja autó­já­ba és a rend­őr­ség­re haj­tot­tak fel­je­len­tést tenni.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség az ügy­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett ember­rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.