Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Adósságrendezés helyett 36 károsult, 380 milliós kár – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­ség, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás és pénz­mo­sás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő 36 ügy­fe­lét 380 mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ta meg azál­tal, hogy a bedőlt hite­le­ik ren­de­zé­sé­re átvett össze­ge­ket ellopta. 

A vád sze­rint a magát inter­ne­tes olda­la­kon hir­de­tő, jogász vég­zett­sé­gű kecs­ke­mé­ti férfi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sek pró­ba­ide­je alatt állt, ami­kor 2017. és 2023 között a Magyar Nem­ze­ti Bank enge­dé­lye nél­kül ügy­fe­lei szá­má­ra pénz­ügyi szol­gál­ta­tást vég­zett. Ez idő alatt több mint 3000 ügy­fél szá­má­ra vál­lal­ta, hogy bedőlt hite­le­ik ügyé­ben köz­ve­tí­tő­ként eljár a ban­kok­nál, ame­lyért egy­össze­gű díja­zás mel­lett siker­díj­ra is igényt tartott.

A vád­lott a hozzá for­du­ló és őt meg­bí­zó adó­sok­tól kife­je­zet­ten a tar­to­zá­suk ren­de­zé­se cél­já­ból több eset­ben pénzt vett át. Az ügy­fe­lek­től kész­pénz­ben kapott vagy bank­szám­lá­ra átutalt össze­ge­ket azon­ban a férfi nem az adós­sá­gok ren­de­zé­sé­re, hanem saját maga, illet­ve a cégei által fel­hal­mo­zott tar­to­zá­sok kiegyen­lí­té­sé­re for­dí­tot­ta vagy elköl­töt­te. Azért, hogy cse­lek­mé­nyét lep­lez­ze, hamis banki átuta­lá­si bizony­la­tok­kal és szer­ző­dé­sek­kel pró­bál­ta iga­zol­ni a sér­tet­tek felé, hogy pén­zü­ket a cél­nak meg­fe­le­lő­en hasz­nál­ta fel.

A jogász négy év alatt 36 ügy­fe­lét össze­sen 380 mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ta meg azál­tal, hogy a tőlük átvett össze­ge­ket ellopta.

A fér­fi­nak ami­att is felel­nie kell, mert 2023 augusz­tu­sá­ban a cége bank­szám­lá­ját áten­ged­te egy magát banki ügy­in­té­ző­nek kiadó csa­ló­nak, aki a bűnös úton meg­szer­zett pénzt a vád­lott bank­szám­lá­já­ra utal­tat­ta. A vád­lott az első alka­lom­mal jóvá­írt közel 4 mil­lió forin­tot kész­pénz­ben fel­vet­te és átad­ta a meg­bí­zó­já­nak. A szám­lá­já­ra ezután érke­zett 7 mil­lió forint­tal azon­ban nem szá­molt el az isme­ret­len bűn­tár­sa felé.

A vád­lott a fel­hal­mo­zott tar­to­zá­sai miatt, a folya­ma­to­san érke­ző sér­tet­ti pana­szok nyo­má­sá­ra fel­je­len­tet­te magát a rendőrségen.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás és pénz­mo­sás bűn­tet­te mel­lett jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­ség vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a koráb­bi bün­te­té­sét is utó­lag végre kell hajtani.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.