Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Afgán embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, akit a nyo­mo­zó ható­ság azzal gya­nú­sít, hogy öt kül­föl­di csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre idén nyá­ron.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott meg­bíz­ta tár­sát, hogy a mások által koráb­ban a szerb-magyar hatá­ron ille­gá­li­san átve­ze­tett, öt afgánt vegyen fel a jár­mű­vé­be egy Mély­kút köze­lé­ben talál­ha­tó busz­meg­ál­ló­ban. A férfi 2020. júni­us 13-án, haj­nal­ban meg­je­lent a meg­be­szélt helyen. Előre egyez­te­tett fény­jel­zé­se alap­ján fel­is­mer­ték őt az afgá­nok, aki­ket beül­te­tett a kocsi­já­ba, majd velük Auszt­ria felé indult. A jár­mű­vet a rend­őr­ség jár­őrei Doma­szék kör­nyé­kén ellen­őriz­ték, a sofőr­rel szem­ben bün­te­tő­el­já­rást indí­tot­tak, az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

A nyo­mo­zás során a rend­őr­ség mun­ka­tár­sai egy magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si hellyel ren­del­ke­ző afgán állam­pol­gár­ban azo­no­sí­tot­ták az ember­csem­pész meg­bí­zó­ját. Őt 2020. augusz­tus 25-én elfog­ták, elő­ál­lí­tot­ták, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki és őri­zet­be vet­ték.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség indít­ványt tett a most elfo­gott férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra is, a szökés-elrejtőzés, vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja teg­nap az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés az elle­ne beje­len­tett védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán még nem vég­le­ges.