Főoldal » Archív » Afgán és indiai embercsempészek előzetes letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a négy sze­mély­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik 16 afgánt pró­bál­tak meg Nyugat-Európába juttatni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két afgán és két indi­ai állam­pol­gár­sá­gú sze­mély 2016. novem­ber 29-én 16 afgánt szál­lí­tott egy haszon­gép­jár­mű­vel az M5-ös autó­pá­lyán Buda­pest irá­nyá­ba. A mig­rán­sok ille­gá­li­san jutot­tak be Magyar­or­szág terü­le­té­re. Az afgá­no­kat szál­lí­tó gép­ko­csit, vala­mint az azt fel­ve­ze­tő autót a rend­őrök az autó­pá­lyán ellen­őriz­ni akar­ták, azon­ban mind­két autó meg­pró­bált elme­ne­kül­ni. A gya­nú­sí­tot­ta­kat a rend­őrök üldö­ző­be vet­ték, elfog­ták és előállították.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán indít­vá­nyoz­ta az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét. A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letartóztatását.