Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Afrikába küldte a bankkártyát – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy nővel szem­ben. A nő egy afri­kai sze­mély rábí­rá­sá­ra folyó­szám­la­szer­ző­dést kötött, ame­lyet arra hasz­nál­tak fel, hogy a csa­lás­ból szár­ma­zó pénzt megszerezzék. 

A vád­irat sze­rint az esz­ter­go­mi nő egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon olva­sott olyan hir­de­tés­re jelent­ke­zett, misze­rint hitel­fel­vé­tel­hez lehet jutni kész­pénz elő­ze­tes befi­ze­té­se elle­né­ben. A nő az isme­ret­len sze­mély­nek jelez­te, hogy nem tud előre fizetni.

A nő az isme­ret­len sze­mély rábí­rá­sá­ra 2021. júli­us 12-én, egy hazai bank online felü­le­tén kizá­ró­la­gos ren­del­ke­zé­si jogo­sult­ság kikö­té­se mel­lett, lakos­sá­gi folyó­szám­la­szer­ző­dést kötött. Ezután a nő a folyó­szám­lá­já­hoz tar­to­zó bank­kár­tyát és annak PIN-kódját futár­szol­gá­lat­tal elküld­te az afri­kai Benin Köz­tár­sa­ság­ban lévő Coto­nou városba.

Az Afri­ká­ban tar­tóz­ko­dó isme­ret­len elkö­ve­tő a nő folyó­szám­lá­ját arra hasz­nál­ta fel, hogy továb­bi sze­mé­lye­ket hitel folyó­sí­tá­sá­nak ígé­re­té­vel téve­dés­be ejtve külön­bö­ző pénz­össze­gek­nek a szám­lá­ra tör­té­nő átuta­lá­sá­ra bírja rá. Az isme­ret­len sze­mély a sér­tet­tek által átutalt össze­ge­ket a bank­kár­tya segít­sé­gé­vel fel­vet­te, de hitelt nem inté­zett, nem folyó­sí­tott. Magyar­or­szág­ról 2021. augusz­tus 30-án és szep­tem­ber 3-án három sér­tett utalt külön­bö­ző össze­ge­ket a számlára.

A bank­kal szer­ző­dő nő a mobil­te­le­fon­já­ra érke­ző szö­ve­ges üze­ne­tek­ből érte­sült a folyó­szám­lá­ján tör­té­nő pénz­moz­gá­sok­ról, bele­nyu­go­dott abba, hogy a szám­lá­já­ra érke­ző pénz bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zik, amely­nek hol­lé­tét az isme­ret­len elkö­ve­tő a nő segít­sé­gé­vel elfedte.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a nővel szem­ben tár­gya­lás nél­kül vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.