Főoldal » Archív » Ágakkal, avarral fedte be a megölt lányt

A Pest Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki több kés­szú­rás­sal meg­ölt, majd egy erdő­ben ágak, avar alá rej­tett egy fia­tal kaku­csi lányt.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy fia­tal férfi és az ügy sér­tett­je, egy szin­tén fia­tal lány koráb­ban a Pest megyei Kaku­cson éltek, álta­lá­nos isko­lás koruk óta ismer­ték egymást.

2016 feb­ru­ár­já­ban több üze­ne­tet vál­tot­tak közös­sé­gi olda­lon, a vád­lott több­ször szál­lí­tot­ta haza a lányt Budapestről.

2016. már­ci­us 4-én a sér­tett a bará­ta­i­val egy, a Nép­li­get­nél talál­ha­tó klub­ban szó­ra­ko­zott. Már haj­na­lo­dott, ami­kor sms-t kül­dött a vád­lott­nak és talál­ko­zót beszél­tek meg. A férfi gép­ko­csi­val elment a Nép­li­get­hez, ahol a lány beült a vád­lott mellé és Kakucs felé indul­tak. A férfi addig­ra már a gép­ko­csi­ba beké­szí­tett egy vadásztőrt.

A vád­lott a falu köze­li erdős részen meg­ál­lí­tot­ta a jár­mű­vet, elő­vet­te a vadász­tőrt és azzal több­ször meg­szúr­ta a lányt, aki a szú­rá­sok követ­kez­té­ben per­ce­ken belül éle­tét vesztette.

A férfi a sér­tett holt­tes­tét az erdő­be von­szol­ta, ott a lány kabát­já­val, ágak­kal, avar­ral leta­kar­ta. A vád­lott a sér­tett tás­ká­ját az erdő­ben elrej­tet­te, majd haza­ment. A kést ott­hon a kémény­be dugta.

A fia­tal lányt eltűnt­ként keres­ték. A Daba­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói bra­vú­ros mun­ká­val három napon belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a vád­lot­tat, aki azóta elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van.

A nyo­mo­zás befe­je­zé­sét köve­tő­en a Pest Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja a férfit.