Főoldal » Archív » Agancsvásárlás ürügyén raboltak – vádemelés

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben, akik agancs­vá­sár­lás címén csal­tak el és rabol­tak ki egy sértettet.

A vád­lot­tak közül az egyik férfi koráb­ban agan­cso­kat adott el az agan­csok adás-vételével fog­lal­ko­zó későb­bi sér­tett­nek, aki azon­ban a vétel­ár egy részét nem fizet­te meg neki.

Mivel a vád­lott több­ször kérte a pénzt a sér­tet­től, de nem kapta meg, ezért elha­tá­roz­ta, hogy adás-vétel ürü­gyén elcsal­ja a sér­tet­tet, majd kirabolja.
A ter­vé­be beavat­ta két isme­rő­sét is, akik­nek a köz­re­mű­kö­dé­sért 25-25 ezer forin­tot aján­lott fel.

2016. máju­sá­ban a három vád­lott közül az egyik – akit a sér­tett nem ismert – agancs­vá­sár­lás címén fel­hív­ta őt és meg­be­szél­ték, hogy Kárász köze­lé­ben egy erdős terü­le­ten talál­koz­nak, ahol az agan­csot a sér­tett­nek meg­mu­tat­ja és az adás-vételt lebonyolítják.
A talál­ko­zó hely­szí­nén a sér­tet­tet az egyik vád­lott várta, majd miu­tán meg­győ­ző­dött arról, hogy a vevő a pénzt elhoz­ta, gáz­spray­vel lefújta.
Ekkor a közel­ben elbújt másik két vád­lott is a gép­ko­csi­hoz ment, majd a náluk lévő vas­csö­vek­kel test­szer­te ütle­gel­ni kezd­ték a sértettet.
A sér­tett­nek végül sike­rült elme­ne­kül­nie a vád­lot­tak elöl, ezt köve­tő­en a három férfi a gép­ko­csit átku­tat­ta, majd a sér­tett 180 ezer forint­ját elvette.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye a fel­fegy­ver­kez­ve cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5-10 évig ter­je­dő szabadságvesztés.