Főoldal » Hírek » A macskák miatt mérgesedett el a szomszédi viszony - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 69 éves férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt, aki rátá­madt a szomszédjára.

A vád­irat sze­rint a mis­kol­ci lakos vád­lott és férfi szom­széd­ja között elmér­ge­se­dett a viszony, mert a szom­széd ható­sá­gi beje­len­tést tett a vád­lott por­tá­ján tar­tott nagy­szá­mú macs­ka miatt.

A vád­lott nagyon meg­ha­ra­gu­dott rá és 2020. augusz­tus hónap végén az esti órák­ban a vásár­lás­ból haza­té­rő szom­széd­já­val talál­koz­va, azon­nal fele­lős­ség­re vonta. Heves vita kez­dő­dött közöt­tük, és a vád­lott egyre ide­ge­seb­ben, trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta a sér­tet­tet, mire a férfi nem akar­ván tovább vitat­koz­ni, elin­dult a lakó­he­lye irá­nyá­ba. Ekkor azon­ban a vád­lott egy föld­ről fel­vett nagy kőtör­me­lék darab­bal rátá­madt, meg akar­ta ütni. Ezt látta egy járó­ke­lő, aki ráki­ál­tott a sér­tet­te, hogy vigyáz­zon, így hátra for­dul­va meg­fog­ta a vád­lott kezét és elvet­te tőle a követ.

A vád­lott nem nyu­go­dott, több mint egy méte­res faka­rót vett fel, és újból hátul­ról akar­ta meg­üt­ni a fér­fit, aki kitért az üté­sek elől, majd ráfo­gott a karóra, dula­kod­ni kezd­tek és a vád­lott föld­re esett.

A férfi végül is elvet­te tőle a karót, ekkor viszont a vád­lott a cse­lek­mé­nye köz­ben azzal fenye­ge­tő­zött, hogy megöli.

A cse­lek­mény során a vád­lott a bal kéz ujj­per­cé­nek töré­sé­vel 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett el, ame­lyet a sér­tett az elle­ne irá­nyu­ló jog­ta­lan táma­dás elhá­rí­tá­sa köz­ben okozott.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – bün­te­tő­vég­zés­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pénz­bün­te­tést indítványozott.