Főoldal » Hírek » Agresszív testvérpár támadt a személyzetre az egri kórházban fotóval - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Két szaj­lai fia­tal­em­ber az egy napon belül már másod­szo­ri kór­há­zi ellá­tá­sa során bán­tal­maz­ta az intéz­mény biz­ton­sá­gi őrét és egyik szak­dol­go­zó­ját, ami miatt az Egri Járá­si Ügyész­ség most vádat emelt ellenük.

A vád­irat sze­rint 2020. júni­us 3-án elő­ször dél­előtt szo­rult orvo­si ellá­tás­ra a két vád­lott, aki­ket kábí­tó hatá­sú anyag okoz­ta rosszul­lét miatt kel­lett rövi­den kezel­ni az egri Mark­hot Ferenc Kór­ház­ban. Ezt köve­tő­en útjuk­ra bocsáj­tot­ták őket, ám távol­lé­tük nem bizo­nyult tar­tós­nak. Fél 3-kor a men­tő­szol­gá­lat – a koráb­bi­hoz hason­ló tüne­te­ik miatt – másod­szor is meg­je­lent velük a sür­gős­sé­gi osz­tá­lyon. Ekkor az újabb vizs­gá­la­to­kig az elkü­lö­ní­tő helyi­ség­ben helyez­ték el a két test­vért, de ők önké­nye­sen meg­pró­bál­ták elhagy­ni a szo­bát. A kór­ház biz­ton­sá­gi őre ennek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben az ajtó­ban elé­bük állt, mire a fia­ta­labb férfi ököl­lel fejen ütöt­te, báty­ja pedig a hátá­ra ugor­va bán­tal­maz­ta a férfit.

Azt köve­tő­en, hogy a kedé­lyek átme­ne­ti­leg lecsil­la­pod­tak, az egyik dol­go­zó ész­re­vet­te, hogy a fia­ta­labb elkö­ve­tő a zok­ni­já­ban rej­te­ge­ti a még meg­ma­radt kábí­tó hatá­sú anya­got, amit elkért tőle. Ahogy azon­ban átvet­te azt, az idő­sebb férfi rátá­madt, meg­pró­bál­ta kicsa­var­ni a kezé­ből a kis cso­ma­got, melyet mind­ad­dig nem enge­dett el, amíg egy ápoló le nem fújta fer­tőt­le­ní­tő szer­rel. A tör­tén­tek után az elkü­lö­ní­tő­ben elhe­lye­zett elkö­ve­tők a rend­őr­jár­őr kiér­ke­zé­sé­ig még folya­ma­to­san rug­dos­ták az ajtót és a falakat.

A járá­si ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te mel­lett garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja a test­vé­re­ket, akik egyi­ke ellen könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt is vádat emelt.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, test­vé­ré­vel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, a párt­fo­gó fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­se mellett.