Főoldal » Archív » Ágyhoz kötött sértett kezéből lopott pénzt a hajdúböszörményi férfi

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki isme­rő­sét keres­ve belé­pett a beteg asszony szo­bá­já­ba, és a kezé­ben lévő pénzt elvette.

A vád­lott 2018. júni­us 1. nap­ján, dél­után meg­je­lent a sér­tett haj­dú­bö­ször­mé­nyi házá­nál, mivel az ott lakó isme­rő­sét akar­ta meg­lá­to­gat­ni. A ház­ban azon­ban egye­dül a moz­gá­sá­ban tel­jes mér­ték­ben kor­lá­to­zott, ágy­hoz kötött asszony volt, aki épp a pén­zét szá­mol­ta. Ebben a pil­la­nat­ban lépett be hozzá a vád­lott, aki az isme­rő­sét keres­te, majd hir­te­len oda­lé­pett az asszony­hoz, a kezé­ből kikap­ta a 100.000 forint kész­pénzt, és elfutott.

 

A vád­lott által a sér­tett­nek oko­zott kár nem térült meg.

 

A sér­tett vég­tag­ja­it ampu­tál­ták, ezért állan­dó jel­leg­gel ágy­hoz kötött, erre tekin­tet­tel álla­po­tá­nál, illet­ve fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva véde­ke­zés­re kép­te­len­nek tekin­ten­dő a Bün­te­tő Tör­vény­könyv szerint.

 

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. Az ügyész­ség a vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben 100.000 forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el.