Főoldal » Archív » Ágyneműtartóban találták meg a tolvajt – rács mögé került

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra letar­tóz­ta­tás­ba került egy 30 éves mát­ra­ve­re­bé­lyi férfi, aki több gép­ko­csi­ból érté­ke­ket tulaj­do­ní­tott el, vala­mint egy kór­ház­ban fekvő bete­get is meglopott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2018 júli­u­sá­ban Mát­ra­ve­re­bély­ben egy őri­zet­le­nül hagyott, lezá­rat­lan gép­ko­csi­ból 10 000 forin­tot és két mobil­te­le­font, míg egy kis­te­her­au­tó pla­tó­já­ról egy vadász­tár­sa­ság tulaj­do­nát képe­ző, 550 000 forint érté­kű dám szar­vas­bi­ka fejet tulaj­do­ní­tott el.

2018 novem­be­ré­ben ugyan­csak Mát­ra­ve­re­bély­ben a tetőt meg­bont­va bement egy épü­let­be, és onnan külön­bö­ző szer­szám­gé­pe­ket, vala­mint műsza­ki cik­ke­ket hozott el 600 000 forint értékben.

Az elkö­ve­tő 2018 decem­be­ré­ben egy roko­nát láto­gat­ta meg a sal­gó­tar­já­ni kór­ház­ban, ami­kor az egyik kór­te­rem­ben ész­re­vett egy idős, alvó bete­get, aki­nek az ágya mel­let­ti szek­rény fiók­já­ból eltu­laj­do­ní­tot­ta a mobil­te­le­fon­ját vala­mint a pénztárcáját.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye­i­vel a sér­tet­tek­nek több, mint 1 mil­lió forint kárt oko­zott, mely­nek csak egy része térült meg.

A férfi már több­ször volt bün­tet­ve, vele szem­ben több bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van, amely­nek során a nyo­mo­zó ható­ság elől eltűnt, így elfo­ga­tó paran­csot is bocsá­tot­tak ki elle­ne. A tar­tóz­ko­dá­si helyé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra tett intéz­ke­dé­sek során adat merült fel a rej­tek­he­lyé­re vonat­ko­zón, ahol a nyo­mo­zó ható­ság egy ágy­ne­mű­tar­tó­ban elbúj­va talál­ta meg.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság e körül­mé­nye­ket érté­kel­ve az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és – a jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – egy hónap­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.