Főoldal » Archív » Agyonverte és sorsára hagyta élettársát Maglódon

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki Mag­ló­don agyon­ver­te az élet­tár­sát, majd rázár­ta a bérelt laká­suk ajta­ját. A sér­tett­re közel egy hónap eltel­té­vel talál­tak rá.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy buda­pes­ti férfi 2011 tava­szán ismer­ke­dett meg az ügy sér­tett­jé­vel. Élet­tár­sak let­tek, Mag­lód­ra köl­töz­tek albérletbe.

Anya­gi ter­mé­sze­tű és fél­té­keny­ség­ből faka­dó vitá­ik vol­tak, ame­lyek kia­bá­lás­ba, vere­ke­dés­be torkolltak.

2016 októ­be­ré­ben egy parázs vesze­ke­dés rob­bant ki köz­tük, dula­kod­ni kezd­tek. A vita hevé­ben a gya­nú­sí­tott több­ször dur­ván meg­ütöt­te és meg­rúg­ta a sér­tet­tet. A férfi a verés miatt föld­re került nőt addig bán­tal­maz­ta, amíg a sér­tett meg nem halt.

A gya­nú­sí­tott leta­kar­ta az élet­tár­sa holt­tes­tét, átöl­tö­zött, bezár­ta a lakást és elment otthonról.

A lakás tulaj­do­no­sa 2016 novem­be­ré­ben keres­te fel bér­lő­it, és talált rá a sértettre. 

A minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfi ese­té­ben okkal lehet tar­ta­ni attól, hogy a bün­te­tés súlyos­sá­ga miatt meg­szök­ne a ható­sá­gok elől. Annak a veszé­lye is kellő alap­pal fenn­áll, hogy sza­ba­don hagy­va újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A Pest Megyei Főügyész­ség ezért indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.