Főoldal » Hírek » Ajtót rongálva hatolt be a fürdőbe a tolvaj - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy­mást köve­tő­en három épü­let­be hatolt be lopá­si szán­dék­kal, az egyik betö­rést biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. októ­ber 16-án 20 óra 30 perc körül a bábol­nai  fürdő épü­le­té­nek hátsó bejá­ra­ti ajta­ját egy vas­da­rab­bal meg­pró­bál­ta kife­szí­te­ni. Ezután az épü­let főbe­já­ra­tá­nak üve­ge­zett bejá­ra­ti ajta­ját fesze­get­te, a  lábá­val erő­sen meg­nyom­ta, így sike­rült azt kinyit­nia. A férfi a recep­ci­ós pult­hoz ment, ahol  kész­pénz  után kuta­tott. A pult­ban tárolt pénz­tár­gép­ben a vád­lott nem talált  kész­pénzt, mert a fürdő a cse­lek­mény ide­jén zárva tar­tott és a pénz­tár­gé­pet  kiürí­tet­ték. Az elkö­ve­tő a beha­to­lás során az ajtók­ban  779.012,- Ft  ron­gá­lá­si kárt okozott.

A férfi ezt meg­elő­ző­en és a für­dő­be tör­tént betö­rés után is köve­tett el lopá­so­kat. Nap­köz­ben egy bábol­nai épü­let­be sur­rant be, és a be nem zárt öltö­ző­szek­ré­nyek­ből három nő pénz­tár­cá­ját vitte el, benne a sér­tet­tek kész­pén­zé­vel, ira­ta­i­val, és bankkártyáival.

A für­dős lopá­si kísér­le­tet köve­tő­en a férfi 2020. októ­ber 16-ról októ­ber 17-re vir­ra­dó­an egy bábol­nai épü­let­be ajtó­fe­szí­tés­sel hatolt be, onnan össze­sen 76.000,- Ft érték­ben vitt el kész­pénzt, pin­cér tár­cát és biz­ton­sá­gi kamerát.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.