Főoldal » Hírek » Akadályokat helyeztek el a síneken a fiatalok – fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt két – az elkö­ve­tés­kor 14 és 15 éves – fia­tal­lal szem­ben, akik 2020 nya­rán aka­dá­lyo­kat helyez­tek el buda­pes­ti vas­úti síne­ken, ezzel veszély­nek tet­ték ki a biz­ton­sá­gos, folya­ma­tos vas­úti köz­le­ke­dést, vala­mint a köz­le­ke­dés­ben részt­ve­vő sze­mé­lyek testi épségét.

A vád­irat sze­rint a két fiú 2020 augusz­tu­sá­ban az egyik éjjel eltolt egy bevá­sár­ló­ko­csit egy XVII. kerü­le­ti bevá­sár­ló­köz­pont­tól a köze­li vas­úti sínek­hez. A fia­ta­lok a kocsit fel­for­dí­tot­ták és a sínek­re helyez­ték, majd végig­néz­ték, hogy az ott hala­dó egyik vonat­sze­rel­vény azt elso­dor­ja. Három nap­pal később, a haj­na­li órák­ban a fia­tal­ko­rú­ak egy másik kocsit is eltol­tak a bevá­sár­ló­köz­pont­tól és meg­is­mé­tel­ték az aka­dály­ál­lí­tást. Ekkor az érke­ző vonat gyors­fé­ke­zést köve­tő­en neki­üt­kö­zött a bevá­sár­ló­ko­csi­nak és elso­dor­ta azt. A moz­dony­ve­ze­tő meg­ál­lí­tot­ta a vonal­sze­rel­vényt, jelen­tet­te a bal­ese­tet – amely a moz­dony­ban más­fél mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó kárt oko­zott –, majd tovább köz­le­ke­dett. Alig egy órá­val később a 14 éves fiú, immár társa nél­kül elhú­zott a köze­li utcá­ból egy sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tő edényt, azt a kere­ke­i­re állít­va a sínek­re helyez­te és végig­néz­te, hogy egy érke­ző vonat gyors­fé­ke­zést köve­tő­en neki­üt­kö­zik a kuká­nak. A moz­dony­ve­ze­tő meg­ál­lí­tot­ta a sze­rel­vényt, jelen­tet­te a bal­ese­tet, levet­te a moz­do­nyon fenn­akadt hul­la­dék­gyűj­tő edényt, azt a vágány mellé helyez­te, majd foly­tat­ta az utat.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge a két fiút társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett több rend­be­li köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tet­tel, vala­mint ron­gá­lás bűn­tet­té­vel és vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rú­ak­kal szem­ben – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­sé­nek kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, azzal, hogy a pró­ba­idő alatt a fiúk a tör­vény ere­jé­nél fogva párt­fo­gó fel­ügye­let alatt kell, hogy áll­ja­nak. Emel­lett az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a fia­tal­ko­rú­ak vegye­nek részt a Párt­fo­gó Fel­ügye­lői Szol­gá­lat által szer­ve­zett sze­mé­lyi­ség­fej­lesz­tő, illet­ve közös­sé­gi jóvá­té­te­li, a sére­lem oko­zá­sát tuda­to­sí­tó programban.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met, hogy a vas­úti köz­le­ke­dés is úgy­ne­ve­zett veszé­lyes üzem, ahol a köz­le­ke­dés rend­jé­be való bár­mely jog­el­le­nes beavat­ko­zás súlyos veszély­hely­ze­tet és töme­ges sérü­lést is okoz­hat, emel­lett a sínek köze­lé­ben tar­tóz­ko­dó beavat­ko­zó is komo­lyan megsérülhet.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság köz­le­mé­nye itt olvasható:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/bevasarlokocsit-es-kukat-tettek-a-sinekre-a#5

A fény­ké­pe­ken az elkö­ve­tés­hez hasz­nált aka­dá­lyok és az egyik vonat sérü­lé­sei láthatók.