Főoldal » Hírek » Akár 10 év börtönt is kaphat a csaló - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a 62 éves, több­szö­rös vissza­eső férfi ellen, aki épí­tő­ipa­ri cége­ket ejtett téve­dés­be áruk vásár­lá­sá­val és köl­csön­zé­sé­vel, 20 mil­lió forint kárt okozva. 

A férfi 2018 janu­ár­ja és 2019 janu­ár­ja között ország­szer­te öt épí­tő­ipa­ri cik­kek­kel és beren­de­zé­sek­kel fog­lal­ko­zó vál­lal­ko­zást kere­sett meg azzal, hogy épí­tő­ipa­ri cég kép­vi­se­lő­jé­nek adta ki magát, és elhi­tet­te, hogy műkö­dő vál­lal­ko­zást üze­mel­tet, amely­nek mun­ká­já­hoz anya­gok­ra, beren­de­zé­sek­re van szüksége.

Több eset­ben halasz­tott fize­tés kikö­té­se mel­lett vásá­rolt épí­tő­anya­go­kat, illet­ve épí­tő­ipa­ri beren­de­zé­se­ket, áll­vány­za­tot bérelt ki, téve­dés­be ejtve a sér­tet­te­ket, mivel a vál­lalt ellen­ér­té­kek meg­fi­ze­té­sé­re sem szán­dé­ka, sem lehe­tő­sé­ge nem volt. A sér­tet­te­ket az üzlet­kö­tés után egy ideig hite­get­te, majd rend­re elér­he­tet­len­né vált szá­muk­ra, és az álta­la elvitt anya­go­kat, esz­kö­zö­ket sem szol­gál­tat­ta vissza.

Cse­lek­mé­nye­it Sal­gó­tar­já­non kívül Buda­pes­ten, Szom­bat­he­lyen és Győr­ben követ­te el, az öt sér­tett­nek össze­sen mint­egy 20.000.000 forint kárt okozott.

A férfi 2018 őszén egy sal­gó­tar­já­ni lakás tulaj­do­no­sát is átej­tet­te: elját­szot­ta, hogy meg akar­ja vásá­rol­ni a lakást, majd a kul­csot elkér­ve onnan 50.000 forint érték­ben több bútort ellopott.

A 62 éves elkö­ve­tő több­ször volt már bün­tet­ve vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt is, jelen­leg más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sét tölti. Elle­ne az ügyész­ség öt rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás, vala­mint lopás és ron­gá­lás miatt emelt most vádat.

A több­szö­rös vissza­eső ter­helt­tel szem­ben -  mivel több bűn­cse­lek­mény miatt von­ják egy eljá­rás­ban fele­lős­ség­re - 2 évtől akár 18 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tést lehet­ne kiszabni.

Az ügyész­ség - a közép­mér­ték­nek meg­fe­le­lő - 10 év fegy­ház­bün­te­tés és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt arra az eset­re, ha a bíró­ság által tar­tan­dó elő­ké­szí­tő ülé­sen a ter­helt vala­mennyi cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elis­me­ri, azzal, hogy elő­éle­te miatt fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsát­ha­tó. Emel­lett az oko­zott káro­kat és a bűn­ügyi költ­sé­get is meg kell fizetnie.