Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Akarata ellenére az ölébe ültetett egy 10 éves gyereket – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki aka­ra­ta elle­né­re magá­hoz húzott, majd az ölébe ülte­tett egy 10 éves fiút.

A vád­irat sze­rint az ittas férfi tavaly, egy nyári dél­utá­non az egyik kecs­ke­mé­ti isko­la köze­lé­ben meg­szó­lí­tot­ta az utcán egye­dül sétá­ló fiút. A vád­lott meg­ra­gad­ta a gyer­mek kezét és magá­hoz húzta, majd erő­fö­lé­nyét kihasz­nál­va az ölébe ültet­te, átka­rol­ta és puszil­gat­ta. Az elkö­ve­tő a gyer­me­ket, több­szö­ri kéré­se elle­né­re sem enged­te el.

A fiút végül egy arra járó nő men­tet­te meg a férfi fog­sá­gá­ból, aki fel­fi­gyelt a fiú segély­ki­ál­tást jelen­tő kéz­jel­zé­sé­re és – miu­tán a férfi fel­szó­lí­tás­ra sem enged­te el a gyer­me­ket – kirán­tot­ta őt az elkö­ve­tő karjaiból.

Az ügyész­ség a fér­fit tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Az elkö­ve­tő bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.