Főoldal » Hírek » Aknába zuhant a szilveszteri tolvaj - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy kecs­ke­mé­ti ingat­lan­ból ello­pott lánc­fű­résszel együtt a szom­szé­dos épít­ke­zé­sen lévő három méter mély akná­ba zuhant.

A vád­irat sze­rint a tatár­szent­györ­gyi férfi – az ügy vád­lott­ja – 2022. decem­ber 31. nap­ján bemá­szott a kerí­té­sen át egy Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban lévő ingat­lan udva­rá­ra. A férfi az udva­ron lévő garázs­ból magá­hoz vette a sér­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság tulaj­do­nát képe­ző, 40.000 forint érté­kű lánc­fű­részt, majd azzal együtt távo­zott az ingatlanból.

Mivel a vád­lott a lánc­fű­résszel együtt nem tudott azon a kerí­té­sen kimász­ni ahol beju­tott, így az ingat­lant végül a szom­szé­dos – épí­tés alatt álló – ház irá­nyá­ba lévő kerí­té­sen át hagy­ta el. Az épí­té­si terü­le­ten azon­ban a fűrésszel együtt egy három méter mély akná­ba esett.

A férfi nem tudott kimász­ni az akná­ból, segély­ki­ál­tá­sát csak más­nap hal­lot­ták meg. A vád­lot­tat végül a tűz­ol­tók és a men­tők men­tet­ték ki. A lopott lánc­fű­részt is sér­tet­le­nül kiemel­ték az akná­ból és a sér­tett tár­sa­ság kép­vi­se­lő­jé­nek vissza­ad­ták, így a lopás­sal oko­zott kár megtérült.

Az ügyész­ség a fér­fit lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.