Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ál közösségi profilokkal csaptak be jóhiszemű adományozókat – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik egy köz­ked­velt közös­sé­gi olda­lon ál pro­fil lét­re­ho­zá­sá­val csal­tak ki pénzt jóhi­sze­mű­en jóté­kony­ko­dó személyektől. 

A vád­irat sze­rint a nagy­ka­ni­zsai elkö­ve­tők élet­tár­sak vol­tak, akik 2021. évben egy közös­sé­gi olda­lon három ál pro­filt hoz­tak létre, más sze­mé­lyek fény­ké­pe­it a közös­sé­gi olda­lak­ról letölt­ve és enge­dély nél­kül fel­hasz­nál­va. A férfi és a nő az ál pro­fi­lok álta­luk kita­lált tulaj­do­no­sát valót­la­nul nehéz élet­hely­ze­tű­ként mutat­ták be, aki­nek a meg­él­he­té­sé­hez, az álta­la egye­dül nevelt gyer­me­kei, uno­kái eltar­tá­sá­hoz segít­ség­re van szük­sé­ge. Az elkö­ve­tők az ál pro­fi­lok­hoz újabb és újabb valót­lan állí­tá­so­kat írtak a pro­fil tulaj­do­no­sá­nak csa­lá­di kap­cso­la­ta­i­ról, élet­út­já­ról és anya­gi hely­ze­té­ről, ezek­kel iga­zol­va, hogy a pro­fil tulaj­do­no­sá­nak milyen okból van szük­sé­ge pénz­ügyi támo­ga­tás­ra, melyet a pro­fi­lok mel­lett fel­tün­te­tett bank­szám­lá­ra vár­tak. A férfi és a nő által kita­lált valót­lan tör­té­ne­tek érzel­mi­leg meg­érin­tet­tek több sze­mélyt is, akik kisebb-nagyobb pénz­össze­ge­ket utal­tak át, illet­ve egy alka­lom­mal hasz­ná­la­ti tár­gya­kat tar­tal­ma­zó cso­ma­got küld­tek ado­mány­ként az elkövetőknek.

A férfi és a nő 2021. év janu­ár­já­tól 2022. év feb­ru­ár­já­ig jog­ta­lan haszon­szer­zés cél­lal 28 sze­mélyt, az ország min­den tájá­ról, köz­tük Komárom-Esztergom vár­me­gyé­ből, ejtett téve­dés­be akik­nek ezzel össze­sen közel 480.000 forint kárt okoztak.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val és bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, a fér­fit pénz­bün­te­tés­re is ítél­je, és fejen­ként 186.000 forint vagyon­el­kob­zást alkalmazzon.