Főoldal » Hírek » Aláírásgyűjtő aktivistára támadt - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A 36 éves férfi a dzse­ki­jé­nél fogva rán­ga­tott meg egy párt részé­re alá­írá­so­kat gyűj­tő, hozzá becsen­ge­tő nőt. Az ügyész­ség a fér­fit garáz­da­ság­gal vádol­ja, és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­irat sze­rint 2021. júni­us 13-án, dél­előtt, a férfi XVI. kerü­le­ti laká­sá­ba becsen­ge­tett egy párt részé­re alá­írá­so­kat gyűj­tő nő. A férfi elő­ször károm­kod­va küld­te el az akti­vis­tát, majd miu­tán ész­lel­te, hogy a nő rög­zít vala­mit a nála lévő lapok­ra, utána ment az utcá­ra, ahol szi­dal­maz­ta, majd a dzse­ki­jé­nél meg­ra­gad­va, több­ször meg­rán­gat­ta a nőt. Az elkö­ve­tő ezután az akti­vis­ta kezé­ben tar­tott map­pát kitép­te annak kezé­ből, miköz­ben az alá­írás­gyűj­tő ívek közül hár­mat elté­pett, majd a lesza­kadt dara­bo­kat kidob­ta egy szemetesbe.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 36 éves fér­fit garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel jár­jon el. Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.