Főoldal » Hírek » Alaptalanul ígérte egy ügyvéd a büntetőügy befolyásolását - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség veszte­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és hiva­ta­li hely­zet­tel vissza­élés­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy ügy­véd és társa ellen a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken.

Egy kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás­ban a nyo­mo­zó ható­ság 2019 októ­be­ré­ben elfog­ta, őri­zet­be vette, és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki egy Pest megyei nő fiát. A nő fel­ke­res­te buda­pes­ti ügy­véd isme­rő­sét annak érde­ké­ben, hogy elin­téz­ze letar­tóz­ta­tás­ban lévő fiá­nak sza­ba­don bocsá­tá­sát, és meg­ha­tal­maz­ta fia védel­mé­nek ellá­tá­sá­val.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az ügy­véd tíz mil­lió forin­tot kért és kapott azért a nőtől, hogy rend­őri, ügyé­szi és bírói kap­cso­la­ta­in keresz­tül elér­je, hogy a kény­szer­in­téz­ke­dést szün­tes­sék meg. A jog­ta­lan előnyt a nő kész­pénz­ben adta át a védő­nek az ügy­vé­di iro­dá­ban.

Később az ügy­véd továb­bi tíz mil­lió forin­tot kért a nőtől kap­cso­la­ta­i­ra hivat­koz­va, cse­ré­be azt aján­lot­ta fel, hogy elin­té­zi a bün­te­tő­el­já­rás fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel tör­té­nő lezá­rá­sát. Az ügy­véd valót­la­nul állí­tot­ta azt, hogy egy minisz­ter, egy rend­őr ezre­des és egy  főügyész­sé­gi ügyész a vesz­te­ge­té­si pén­zért köz­ben­jár­nak a bün­te­tő­ügy­ben.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint az ügy­véd­nek nem volt lehe­tő­sé­ge a bün­te­tő­el­já­rás befo­lyá­so­lá­sá­ra, ennek érde­ké­ben nem vette fel a kap­cso­la­tot az álta­la hivat­ko­zott hiva­ta­los sze­mé­lyek­kel, az átvett kor­rup­ci­ós pénzt saját cél­ja­i­ra for­dí­tot­ta.

A vád­lot­tak az eljá­rás során nem ismer­ték el a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­tén a bíró­ság ítél­je az ügy­vé­det két év hat hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re, öt mil­lió forint pénz­bün­te­tés­re, öt év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vég­le­ges hatá­lyú jogász vég­zett­ség­hez kötött fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra, és ren­del­jen el vele szem­ben tíz mil­lió forint érték­ben vagyon­el­kob­zást.