Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Alapvető közlekedési szabály megszegésével okozott balesetet a tiszadobi férfi

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki lakott terü­le­ten belül az elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­ség­re vonat­ko­zó sza­bályt meg­szeg­ve ütkö­zött egy másik személyautóval.

2018. május 13-án 18.00 óra körü­li idő­ben a vád­lott sze­mély­gép­ko­csi­val tar­tott Tisza­dob­ra, az autó jobb olda­li első ülé­sén vele uta­zott a barát­ja. Mind­ket­ten hasz­nál­ták a biz­ton­sá­gi övüket.

Tisza­gyu­la­há­zán keresz­tül halad­va ide­á­lis idő­já­rá­si, látá­si és fény­vi­szo­nyok vol­tak, gyér volt a for­ga­lom, így sem objek­tív, sem szub­jek­tív körül­mé­nyek nega­tí­van nem befo­lyá­sol­ták a vád­lott közlekedését.

Tisza­gyu­la­há­za bel­te­rü­le­tén egy útke­resz­te­ző­dés­hez érve a vád­lott nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge foly­tán nem tett ele­get elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­gé­nek, az ezt elő­író köz­le­ke­dé­si jel­ző­táb­la elle­né­re behaj­tott az útke­resz­te­ző­dés­be és balra kívánt kanya­rod­ni, azon­ban ennek során össze­üt­kö­zött a jobb­ról érke­ző, a sza­bá­lyo­kat betart­va köz­le­ke­dő személygépkocsival.

Az ütkö­zést köve­tő­en a vád­lott gép­ko­csi­ja a köze­li műve­lő­dé­si ház előtt kihe­lye­zett beton virág­tar­tó­nak ütkö­zött, míg a vét­len autó a ten­ge­lye körül meg­pör­dült és szin­tén a műve­lő­dé­si ház köze­lé­ben, a jár­dá­ra sod­ród­va állt meg.

A vád­lott elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­gé­nek meg­sze­gé­se foly­tán bekö­vet­ke­zett köz­le­ke­dé­si bal­eset­ben a férfi mel­lett ülő barát­ja több­szö­rös csont­tö­ré­ses és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, mely sérü­lé­sek közül a töré­ses sérü­lé­sek 8 napon túl gyógyulóak.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­la kere­té­ben, tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.